Молитвы в тревоге за будущее

Псалом 126

Аудио:0:36

А́ще не Госпо́дь сози́ждет до́м, всу́е труди́шася зи́ждущии: а́ще не Госпо́дь сохрани́т гра́д, всу́е бде́ стреги́й. Всу́е ва́м е́сть у́треневати: воста́нете по седе́нии яду́щии хле́б боле́зни, егда́ да́ст возлю́бленным Свои́м со́н. Се́, достоя́ние Госпо́дне сы́нове, мзда́ плода́ чре́вняго. Я́ко стре́лы в руце́ си́льнаго, та́ко сы́нове оттрясе́нных. Блаже́н, и́же испо́лнит жела́ние свое́ от ни́х: не постыдя́тся, егда́ глаго́лют враго́м свои́м во врате́х.

Перевод: Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон. Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.1

Молитва пред иконой Божией Матери «Смоленская» («Одигитрия»)

Икона Богородицы «Одигитрия» Смоленская

Аудио:1:36

О, Пречу́дная и Превы́шшая всех тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны, гре́шныя и недосто́йныя, в час сей пред пречи́стым о́бразом Твои́м прип́адающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ нас от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злых клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя Хода́таицы о нас гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ нас и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О Пречу́дная и Превы́шшая всех тва́рей Царица Богородица, Небесного Царя́, и Христа́, и Бо́га на́шего Матерь, Пресвята́я Одиги́трие (Путеводительница) Мария! Услышь нас, грешных и недостойных, в этот час перед пречи́стым о́бразом Твои́м припадающих, и так уми́льно говорящих: выведи нас от ро́ва страстей, Одиги́трия (Путеводительница) блага́я, избавь нас от всякой ско́рби и печа́ли, огради́ от всякой напа́сти и злых клевет и от непра́ведного покушения вра́жиего: можешь, о благода́тная Ма́терь на́ша, не только от всякого зла сохранить Твоих людей, но и всяким благодея́нием снабдить и спасти: кроме Тебя другой Предстательницы в бедах и обстояниях и усердной Ходатаиницы о нас гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не имеем: Его умоли́, Владычица, спасти́ нас и Небесного Царства сподо́бить, да спасённые Тобой сла́вим Тебя и в бу́дущем веке, словно спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимого и покланя́емого Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Покров Пресвятой Богородицы»

Икона Богородицы Покров Пресвятой Богородицы

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О Пресвятая Дева, Матерь Господа вышних сил, Неба и земли Царица, города и страны нашей Всемощная Заступница! Прими хвалебно благодарственное это пе́ние от нас, недосто́йных рабов Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ши ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и продлит благода́ть Свою́ чтущим всечестно́е и́мя Твоё и с верой и любовью покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Потому что мы не достойны от Него быть помилованным, если не Ты умилостивишь Его о нас, Владычица, потому что всё Тебе́ от Него́ возможно. Поэтому к Тебе прибегаем, словно к несомненной и скорой Заступнице нашей: услышь нас, молящихся к Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим, и испроси у Бога Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судьям пра́вду и нелицеприятие, наставникам ра́зум и смиренному́дрие, супругам любо́вь и согла́сие, детям послуша́ние, обиженным терпе́ние, обидящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, радующимся воздержа́ние, всем нам дух ра́зума и благочестия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. О Госпожа Пресвята́я, умилосердись на немощных людей Твоих; разсеянных собери́, заблудших на путь правильный наста́вь, ста́рость поддержи́, юным дай целомудрие, младенцев воспита́й, и посмотри на всех нас милосердием твоим милостивого Твоего заступления, подними нас из глубины́ грехов и просвети́ сердечные о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, будь к нам милостивая здесь и там, в стране земной жизни на чужбине и на страшном суде Сы́на Твоего́; умерших в ве́ре и покаянии от этой жизни отцов и братьев наших в ве́чной жи́зни с Ангелами и со все́ми святы́ми посели. Потому что Ты, Госпожа, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Боге нашем Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с верой. К Тебе молимся, и к Тебе́, словно к Всемогущей Помощнице, сами себя и друг дру́га и всю жизнь нашу предаем, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святой великомученице Варваре2

Великомученица Варвара Илиопольская

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Блаже́нна еси́, я́ко преми́рная му́дрости Бо́жия пло́ть и кро́вь не яви́ тебе́, но Са́м Бо́г Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дще́рь Себе́ возлю́бленную прия́т: за тле́нное земна́го име́ния насле́дие пло́ти нетле́ние дарова́; труды́ му́ченическия упокое́нием небе́снаго измени́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю возпросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки небе́сных вчини́ духо́в, те́ло же, на земли́ в хра́ме и́х а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Христу́ Сы́ну Бо́жию, Жениху́ небе́сному уневеще́нная де́во, Его́же добро́ты твоея́ рачи́теля име́ти жела́ющи, всю́ себе́ страда́нием, ра́нами, у́дов ре́занием и са́мыя главы́ усече́нием, а́ки у́тварьми дража́йшими потща́лася еси́ украси́ти; да та́ко, я́ко жена́ ве́рна главе́ свое́й му́жу, Христу́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х, Его́же возлюби́ душа́ моя́, удержа́х Его́, и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Ду́х на тебе́ почи́л е́сть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти науче́на, вся́ ду́хи лука́вствия во и́долах, я́ко па́губныя отри́нула еси́, и еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: Тро́ицу чту́, еди́но Божество́. Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в животе́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умоли́ о мне́, предста́тельнице моя́, я́ко да и а́з всегда́ тро́йственною, ве́ры, любве́ и наде́жды, ту́южде Святу́ю Тро́ицу почита́ю доброде́телию. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х де́л еле́я, ты́, му́драя де́во, страда́льческую пло́ть твою́, кро́ве испо́лненну и ра́нами прелива́ющуся, а́ки свети́льник иму́щая, да́ждь от еле́я твоего́, да те́м душе́вную мою́ свещу́ украси́вши, сподо́блюся по тебе́ вни́ти в черто́г небе́сный. Пресе́льник а́з е́смь на земли́ и пришле́ц, я́коже вси́ отцы́ мои́; бла́г ве́чных насле́днице и, блаже́нная, обе́да в Ца́рствии небе́сном прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, трапе́зы боже́ственныя угоще́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра, жела́емаго сподо́би мя́ напу́тствования; и егда́ в коне́ц сно́м сме́рти начну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко иногда́ а́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пи́й, я́ко да благода́тию боже́ственных Те́ла и Кро́ве та́ин укрепле́н, преиду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий пу́ть сме́рти, да́же до горы́ небе́сныя; и та́мо, Его́же ты́ чрез три́ о́кна ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети, и сла́вити Его́ в несконча́емыя ве́ки, ами́нь.

Перевод: Премудрая и прекрасная святая великомученица Христова Варвара! Ты счастлива, потому что надмирная мудрость Божья не показала тебе плоть и кровь, но Сам Бог Отец Небесный принял тебя, возлюбленную, к Себе в дочери из-за веры в Него от неверного отца, который тебя оставил, изгнал и умертвил: вместо тленного земного имения Он даровал тебе нетленное наследие плоти; мученические труды Он изменил на успокоение небесного Царствия; временная твоя жизнь, смертью из-за Него прекратившаяся, такою Он прославил почестью, что душу Он поставил с хорами небесных духов, тело же, на земле в храме их ангельском положенное, ангелам Он заповедовал сохранить в целостности, почести и творящее многии чудеса. Ты счастливая, потому что Христу Сыну Божию, небесному Жениху, стала невестой, которого красоты твоей поклонника иметь ты желала, всю себя страданиям, ранам, конечностей отрезанием и самой головы усечением, словно дорогой утварью, поспешив украсить; да таким образом, как верная жена голове своей мужу-Христу духом и телом соединилась неразлучно, говоря: обрела того, кого возлюбила моя душа, удержала Его, и не оставила Его. Ты счастливая, потому что Святой Дух на тебе почил, Которым духовными духовная ты научилась рассуждать, все духи лукавства в идолах, как пагубные отвергла, и одного Бога Духа познала, как истинная поклонница, духом и истиной пожелала поклониться, словно проповедник говоря: почитаю Троицу, одно Божество. Эту Святую Троицу, Которую в жизни и смерти исповеданием и страданиями своими ты прославила, умоли о мне, предстательница моя, дабы и я всегда тройственною добродетелью – верой, любовью и надеждой – ту же, ту же Святую Троицу почитал. Имею светильник веры, но он пуст и не имеет масла благих дел, ты же, мудрая дева, страдальческое тело твоё, кровью исполненное ранами, которые переливаются, словно светильник имеешь, дай мне от елея твоего (см.: Мф.25:8), да им душевную мою свечу ты украсишь, да сподоблюсь после тебя войти в небесный чертог (см.: Мф.25:10). Странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои (Пс.38:13); благ вечных наследница, счастливая, и обеда в небесном Царствии причастница, как в странствии жизни, трапезы божественного угощения, так и при смерти, сподоби меня желаемого напутствования; и когда начну умирать, тогда коснись изнемогающей моей плоти, как когда-то ангел Ильи сказал: поднимись, ешь и пей, что бы да таин благодати божественных Тела и Крови укрепившись, я прошёл бы силой этой пищей далёкий путь смерти, прямо до небесных высот; и там того, которого ты через три окна банные раньше верой увидела, Бога Троицу, Его вместе с тобой лицом к лицу да удостоюсь видеть и славить в вечной жизни, ами́нь.

Святителю Николаю Чудотворцу

Святитель Николай Чудотворец

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных (имена), моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, до́брый наш па́стырь и богомудрый наставник, святи́тель Христо́в Николай! Услышь нас гре́шных (имена), которые молятся к тебе и призывают в по́мощь быстрое твоё предстательство; посмотри на нас не́мощных, со всех сторон уловляемых, всякого бла́га лишённых и умо́м от малоду́шия помрачённых; поспеши, угодник Бо́жий, не оста́вить нас в грехо́внем плену́, да не бу́дем в ра́дость врагам на́шим и не умрём в лука́вых делах на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Содетеля на́шего и Влады́ку, Которому ты с бесплотными хорами предстоишь: милостива к нам расположи Бо́га на́шего в ны́нешней жизни и в бу́дущем веке, да не возда́ст нам по делам на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. Мы на твоё бо хода́тайство уповаем, твои́м предста́тельством хва́лимся, твоё заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и к пресвято́му о́бразу твоему́ припав, помощи просим: избавь нас, угодник Христо́в, от нападающих на нас зол , и укроти во́лны страсте́й и бед, восстающих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не поймает нас напасть и не потонем в море грехов и в ти́не страстей на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Николай, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам спокойную жизнь и оставления грехо́в, душа́м на́шим спасе́ние и великую ми́лость, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Добавить комментарий