Молитвы узника (заключённого) и о заключённом

Молитвы заключенного

Молитва 1‑я, ко Господу

Господь Иисус Христос

Долготерпели́ве и Многоми́лостиве Го́споди! Припа́даю к Тебе́, а́з сы́й у́зник, моля́ся те́пле: я́коже си́льный Сампсо́н позна́ свое́ безси́лие, егда́ бе́ под стра́жею, и обрати́ся к Тебе́, всеси́льному Бо́гу, окова́нный пу́ты желе́зными; я́коже нечести́вый Манасси́я в плене́нии и темни́це взыска́ Тебе́, и́стиннаго Бо́га; я́коже плене́ннии иуде́и па́че на земли́ чужде́й уразуме́ша Тебе́, Бо́га оте́ц свои́х; я́коже блу́дный сы́н воспомяну́ отца́ своего́, егда́, отше́д на страну́ дале́че, нача́ изгиба́ти гла́дом: та́ко и а́з отны́не то́кмо познаю́ Тебе́ и приле́жнее молю́. Отчужде́н е́смь а́з ны́не обще́ния с челове́ки: но Ты́ еси́ взыску́яй отчужде́нных. Не́сть со мно́ю зде́ ни оте́ц, ни ма́ть, ни бра́т, ни еди́н от друго́в мои́х, да помо́гут ми́; не услы́шит отсю́да моего́ во́пля никто́же от ни́х: но Ты́ бли́з еси́ все́м скорбя́щим и призыва́ющим Тя́ во и́стине. О милосе́рдный Бо́же! А́ще а́з и па́че числа́ песка́ морска́го согреши́х и не сме́ю воззре́ти на высоту́ небе́сную от мно́жества грехо́в мои́х: но Ты́, непамятозло́бив сы́й, приими́ мя́ ка́ющагося. Тебе́ еди́ному согреши́х, но и Тебе́ еди́ному ка́юся, Всеми́лостиве Го́споди! пре́жде да́же до конца́ не поги́бну, спаси́ мя́.

Перевод: Долготерпеливый и Многомилостивый Господи! Я — узник, который припадает к Тебе и горячо молится: как сильный Сампсон, который узнал своё бессилие, когда был под стражей, и обратился к Тебе́, всеси́льному Бо́гу, окова́нный желе́зными узами; как нечести́вый Манасси́я в пленении и тюрьме нашёл Тебя, и́стинного Бо́га; как пленённые иуде́и, которые на чужой земли́ узнали Тебя, Бо́га отцов свои́х; как блудный сы́н вспомнил отца́ своего́, когда он ушёл в далёкую страну и начал погибать от голода: так и я с этого времени только о Тебе узнаю и Тебя прилежнее молю. Отчуждён я ны́не обще́ния с людьми: но Ты́ ищешь отчуждённых. Нет со мной здесь ни отца, ни матери, ни брата, ни одного из друзей моих, которые помогут мне; не услы́шит отсю́да моего́ во́пля никто из ни́х: но Ты близ ко все́м скорбя́щим и призыва́ющим Тебя в истине. О милосе́рдный Бо́же! Если я и согрешил больше, чем на море песка, и не смею поднять глаза на высоту́ небе́сную от мно́жества грехо́в мои́х: но Ты́, непамятозло́бивый, прими меня кающегося. Перед Тобой одним я согрешил, но и перед Тобой одним я каюсь, Всемилостивый Го́споди! раньше, чем наступит конец моей гибели, спаси меня.

Молитва 2‑я, ко Господу

Го́споди Бо́же мо́й! По еди́ней то́кмо благода́ти Свое́й Ты́ от небытия́ мя́ в бытие́ приве́л еси́, и Свои́м о́бразом украси́ еси́ мя́. А́з не помы́слих дово́льне благодари́ти Тя́, ни я́ко дарова́л еси́ мне́ жи́знь, ниже́ я́ко поста́вил еси́ мя́ над все́ми земны́ми тва́рьми, а́ки царя́ и́х. Ты́ сподо́бил мя́ еси́ прия́ти свято́е Креще́ние, егда́ бе́х младе́нец. А́з же из де́тства моего́ не сохрани́х благода́ти креще́ния: наче́н бо измла́да лга́ти, скверносло́вити, составля́ти сладостра́стныя пе́сни, лени́тися, утаива́ти чужо́е, проти́вится повеле́нием мои́х роди́телей, презира́ти до́брые сове́ты старе́йших мя́, мла́дших же мене́ ле́ты всу́е би́ти руко́ю. Егда́ же приидо́х в во́зраст му́жества, преда́хся разли́чным страсте́м, пия́нству, блуду́, злоприобре́тению, гне́ву, го́рдости. И те́ло мое́ и ду́шу всеконе́чно оскверни́х грехми́. В ку́ю скве́рну теле́сную не впадо́х а́з окая́нный? В ко́ей нечистоте́ пло́тстей не вообрази́х себе́ я́вственне и в сновиде́нии? Ко́е зло́ не помы́слих в души́ мое́й? Ко́ль мно́гая неподо́бная мечта́ния взыдо́ша в ду́шу мою́! Коли́ко себялю́бец бы́х а́з, не помышля́яй име́ти христиа́нския любве́ к бли́жнему! Ожесточи́х а́з, окая́нный, мое́ се́рдце толи́ко, я́ко ни от моле́ний, ни от сле́з, ниже́ от сто́на стра́ждущих по мое́й зло́бе или́ коры́сти, не умиля́хся. По се́м же моя́ преступле́ния не испове́дах пред судия́ми. Мно́жицею лга́х на суде́ и не смуща́хся. Не бы́сть пред очи́ма мои́ма ни стыде́ния челове́ческа, ни стра́ха Бо́жия. Забыва́х зау́тра и в ве́чер твори́ти моли́твы, ниже́ еди́ною огради́ти себе́ кре́стным зна́мением, явля́яй себе́ я́ко безбо́жна. Уклоня́хся и в бесе́де с бли́жними мои́ма воспомина́ти и́мя моего́ Созда́теля и Спаси́теля. И́мя же врага́ спасе́ния моего́, диа́вола, — увы́ мне́, неразу́мному! — поча́сту воспомина́х. А́ще и прия́х блага́я от руки́ Твоея́, ми́лостиве Го́споди, а́ще и ви́дех боле́зни и ины́я посеще́ния на мои́х бли́жних: оба́че от сего́ не умудря́хся к покая́нию пред Тобо́ю. И та́ко до конца́ а́з отступи́х от Тебе́, Го́спода моего́! Отыдо́х от Тебе́, я́ко блу́дный сы́н, на страну́ дале́че: удали́хся не ме́стом, — вездесу́щ бо еси́ Ты́, и ничто́ не мо́жет от Тебе́ утаи́тися, — вои́стину же ду́хом и житие́м мои́м. О́браз и подо́бие Твое́ помрачи́х во мне́: уподо́бихся же па́че па́дшим духово́м, и́мже и преда́х себе́. О, могу́ ли помы́слити от нача́ла ми́ра бы́ти подо́бна мне́ гре́шному? Го́рше саме́х христоуби́йц а́з, окая́нный, согреши́х. Та́ко удали́вся Тебе́, достиго́х и до сея́ темни́цы, соде́яхся, и́менем и житие́м мои́м, престу́пник. Но Го́споди, Го́споди! Оста́вих Тя́, не оста́ви мене́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, я́ко скорблю́. Не попусти́ мне́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, а́ще и не досто́ин е́смь поми́лован от Тебе́ бы́ти. Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й! И́ми же то́кмо ве́си судьба́ми, спаси́ мя́, многогре́шнаго. Я́ко Ты́ еси́, Бо́же, Бо́г ка́ющихся, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Го́споди Бо́же мо́й! По одной только благода́ти Свое́й Ты́ от небытия́ меня в бытие́ привёл, и Свои́м о́бразом украсил меня. Я не подумал, как хорошо Тебя отблагодарить, ни за то, что Ты даровал мне́ жи́знь, ни за то, что Ты поста́вил меня над все́ми земны́ми тварями, словно их царя́. Ты́ сподо́бил меня́ принять свято́е Креще́ние, когда я был ещё младенцем. Я же из де́тства моего́ не сохранил благода́ти креще́ния: начал с детства лгать, сквернословить, составлять сладостра́стныя пе́сни, лениться, воровать, противиться повелениям мои́х роди́телей, презирать все до́брые сове́ты старших, мла́дших же меня попусту избивать. Когда наступил во́зраст му́жества, предался разли́чным страстям, пья́нству, блуду́, злоприобре́тению, гне́ву, го́рдости. И те́ло моё и ду́шу всеконе́чно осквернил грехами. В какую скве́рну теле́сную не впал я, окая́нный? В какой нечистоте́ плотской не вообразил себя на яву или во сне? Какое зло́ я не обдумывал в душе мое́й? Какие многие грязные мечты вошли в ду́шу мою́! Сколько себялюбцем был я, не думая иметь христиа́нской любви к бли́жнему! Ожесточил я окая́нный моё се́рдце столько, сколько ни от молений, ни от слёз, ни даже от сто́на стра́ждущих по мое́й зло́бе или́ коры́сти, не умилялся. После же этого я не исповедал мои преступления перед судьями. Много раз лгал на суде́ и не смущался. Не было перед глазами моими ни стыда, ни стра́ха Божьего. Забывал утром и вечером творить моли́твы, ни даже одним оградить себя кре́стным зна́мением, показывая себя безбожником. Уклонился и в бесе́де с бли́жними моими вспоминать и́мя моего́ Созда́теля и Спаси́теля. И́мя врага́ спасе́ния моего́, диа́вола, — увы́ мне́, неразу́мному! — часто вспоминал. Если и принял благая от руки́ Твоей, милостивый Го́споди, если и видел боле́зни и другие посещения мои́х бли́жних: даже от сего́ я не умудрялся к покая́нию пред Тобо́ю. И так до конца я отступил от Тебя, Господа моего! Отошёл от Тебя, словно блу́дный сы́н, в дальнюю страну (см.: Лк.15:11–32): удалился не местом, поскольку Ты вездесущ, и ничто не мо́жет от Тебя утаиться, а духом и жизнью моими. Образ и подобие Твоё омрачил во мне́: уподобился па́дшим духам, которым и предал себя. О, могу ли я найти кого=то от нача́ла ми́ра подобного мне́ грешному? Хуже самих христоубийц я, окая́нный, согрешил. Так удалился от Тебя, что опустился и до этой темни́цы, сделася, моими именем и жизнью, преступником. Но Го́споди, Го́споди! Я оставил Тебя, не оставь меня. Не скрывай лица Своего от раба Твоего, ведь я в стесненном положении. Поспеши, ответь мне! Приблизься к душе моей и избавь ее (Пс.68:18–19). Не допусти мне погибнуть с моими беззакониями, если я и не досто́ин помилования от Тебя. Боже, помилуй меня по великой Своей милости (Пс.50:1)! Теми путями которыми Ты один знаешь, спаси́ меня, многогрешного. Потому что Ты, Бо́же, Бо́г кающихся, и Тебе́ сла́ву воссылаю, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва заключенного в темнице*

(Творение святителя Филарета Московского)Аудио:3:48

Го́споди Бо́же, Созда́телю и Спаси́телю мой, благослове́нно да бу́дет и́мя Твое́ свято́е!
Благодаре́ние и сла́ва Тебе́, Го́споди, о всех благи́х, я́же прия́х от Тебе́ в житии́ сем.
Ны́не же ско́рбь и боле́знь обрето́х, и и́мя Твое́ призыва́ю.
Поноше́ния нападо́ша на мя. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. Скорблю́ о сем, и по сей ско́рби разумева́ю, я́ко согреши́х пред Тобо́ю, и по грехо́м мои́м приидо́ша на мя беды́. И́бо пра́ведницы Твои́ не уныва́юще и в темни́цах поя́ху Тебе́, и во страда́ниях ра́довахуся.
И а́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко несть челове́ка, и́же не согреши́т.
Но Ты, Го́споди, грехи́ всего́ ми́ра но́сиши и покая́нием очища́еши. Ве́рую, я́ко и мене́, гре́шнаго, не отве́ржеши от лица́ Твоего́. За весь мир Единоро́дный Сын Твой излия́ Свою́ Боже́ственную Кровь. Ве́рую, я́ко и мене́ от грехо́в мои́х омы́ти мо́жет и хо́щет.
Сего́ ра́ди с Дави́дом глаго́лю: испове́м на мя беззако́ние мое́, Ты же, я́ко Благ, оста́ви нече́стие се́рдца моего́.
Страшу́ся суда́ и осужде́ния челове́ческаго, но наипа́че да бу́дет мне в страх Твой неумы́тный Суд и ве́чное осужде́ние.
А́ще непра́вда возста́нет на мя: дерза́ю сло́вом Дави́довым моли́тися Тебе́: услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, и вонми́ суду́ моему́, и пра́вдою Твое́ю изба́ви мя.
А́ще же непра́вду сотвори́х, милосе́рдием Твои́м непра́вду мою́ уврачу́й.
Не попусти́ уклони́тися се́рдцу моему́ во словеса́ лука́вствия, к сокры́тию и́стины и к ло́жному оправда́нию.
Помози́ мне и уразуме́ти, и возненави́дети непра́вду мою́, возлюби́ти же пра́вду и во и́стине обрести́ облегче́ние души́ мое́й.
Облегчи́ вре́мя бе́дствия моего́. А е́же понести́ мне суждено́, да понесу́ с терпе́нием ра́ди очище́ния грехо́в мои́х и ра́ди умилостивле́ния Твоего́ правосу́дия.
А́ще и стыд покры́ет мене́ пред не́кими челове́ки, да потерплю́ со смире́нием, да уми́лостивлю Тебе́, Го́споди, да не постыже́н бу́ду пред лице́м всего́ ми́ра на Стра́шном Суде́ Твое́м.
Прихожду́ к Тебе ско́рбный и печа́льный, не лиши́ мене́ духо́внаго утеше́ния.
Прихожду́ к Тебе́ омраче́нный, яви́ мне свет упова́ния спасе́ния.
Припа́даю к Тебе́ изнемо́гший, возста́ви и утверди́ мене́ благода́тию Твое́ю.
Па́че же всего́ да́руй мне жела́ние и помози́ мне, Го́споди, твори́ти во всем Твою́ во́лю, да в ми́ре со́вести просла́влю и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Перевод: Господи Боже, Создателю и Спасителю мой, благословенно да будет имя Твое святое!
Благодарение и слава Тебе, Господи, за всё хорошее, что я получил от Тебя в этой жизни.
В настоящее время я приобрёл скорбь и болезнь, и имя Твоё призываю.
Оскорбления напали на меня. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну (Пс.87:7). Скорблю об этом, и после сей скорби понимаю, что я согрешил пред Тобой, и из-за грехов моих пришли на меня беды. Ибо праведники Твои не унывая и в темницах воспевали Тебя, и во страданиях радовались.
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! кто устоит? (Пс.129:3) Потому что нет такого человека, который не согрешит.
Но Ты, Господи, грехи всего мира носишь и покаянием очищаешь. Верю, что и меня, грешного, не отвергнешь от лица Твоего (Пс.50:11). За весь мир Единородный Сын Твой излил Свою Божественную Кровь. Верю, что и меня от грехов моих омыть может и хочет.
Вот почему я вместе с Давидом говорю: исповедаю Господу преступления мои (Пс.31:5), Ты же, поскольку Благ, снял с меня вину греха моего (Пс.31:5).
Боюсь суда и осуждения человеческого, но особенно да будет мне в страх Твой неподкупный Суд и вечное осуждение.
Если неправда возстанет на меня: дерзаю словом Давида молится Тебе: Услышь, Господи, мольбу мою о справедливости (Пс.16:1), и встань на мою защиту (Пс.34:23) и по Своей праведности спаси меня! (Пс.70:2)
Если я что-то неправильно сделал, милосердием Твоим исправь мою ошибку.
Не попусти уклониться сердцу моему в лукавые слова, к скрытию истины и к ложному оправданию.
Помоги мне и понимать, и возненавидеть неправду мою, возлюбить правду и в истине обрести облегчение души моей.
Облегчи время бедствия моего. А если мне суждено понести, да понесу с терпением ради очищения от грехов моих и ради умилостивления Твоего правосудия.
Если и стыд покроет меня перед некоторыми из людей, да потерплю со смирением, да умилостивлю Тебя, Господи, да не буду застигнут перед лицом всего мира на Страшном Суде Твоём.
Прихожу к Тебе скорбный и печальный, не лиши меня духовного утешения.
Прихожу к Тебе омрачённый, покажи мне свет упования спасения.
Падаю перед Тобой на колени изнемогший, подними и укрепи меня благодатью Твоей.
Более всего даруй мне желание и помоги мне, Господи, научи меня исполнять волю Твою (Пс.142:10), да в мире со совестью прославлю имя Твоё святое, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Молитва к Божией Матери

Икона Божией Матери Владимирская

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода и Спаси́теля моего́! Вси́ челове́цы притека́ют к Тебе́ и никто́ притека́яй отхо́дит от Тебе́ всу́е, а́ще о до́бре про́сит. Еди́н ли а́з, гре́шник в темни́це седя́й, забве́н бу́ду от Тебе́? Мене́ ли еди́наго моли́тву не услы́шиши? Мене́ ли, прибега́ющаго к Тебе́, не прии́меши под кро́в Тво́й? О, ника́коже помышля́ю сему́ бы́ти! Поне́же Ма́терь еси́ Спаси́теля погиба́ющих гре́шников. Поне́же я́ко не́т ина́го Бо́га, ра́зве Иису́са Христа́, Сы́на Твоего́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом во еди́ном Божестве́ покланя́емаго, та́ко не́сть ино́го у престо́ла Бо́жия ближа́йшаго хода́тая, я́ко же Ты́, Ма́ти Бо́жия! Ма́тернее Твое́ моле́ние мно́го мо́жет ко благосе́рдию Влады́ки. Пред Ни́м Тебе́ вся́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди, на Тя́ по Бо́зе все́ упова́ние мое́ возлага́ю. Сего́ ра́ди, храню́ а́з пречи́стый о́браз Тво́й во узи́лищи мое́м, памяту́яй бли́зость Твою́ ко все́м скорбя́щим и заключе́нным. Приведи́ мою́ ду́шу гре́шную к покая́нию. Беззако́ния бо моя́ превзыдо́ша главу́ мою́: коли́ко досе́ле прогне́вах а́з Бо́га моего́ лжа́ми, хище́ньми, пия́нством, крамо́лми, жестокосе́рдием, безсове́стием. Безпреста́ни согреша́ю и в се́й темни́це ле́ностию, мечта́ниями, обма́нами, непоко́рством, досажде́ньми соу́зникам мои́м и развраще́нием и́х, татьба́ми и ропта́нием на мою́ у́часть. Ктому́ не бы́сть у мене́ доны́не ни сле́з, ни умиле́ния, или́ же а́з пла́ках то́кмо от доса́ды моея́. Примири́ у́бо мене́, Благода́тная, с Бо́гом Сыно́м Твои́м. Сподо́би мя́ получи́ти разреше́ние во все́х гресе́х мои́х в та́йне покая́ния, и а́бие причасти́тися свята́го Те́ла и Кро́ве Сы́на Твоего́. Помози́ ми́ отны́не взненави́дети злы́я моя́ стра́сти и кре́пце во́инствовати проти́ву греха́; зане́, а́ще в чесо́м и пока́юся, по ма́лем часе́ та́яжде творю́, и си́це лжи́в пред Бо́гом обрета́юся. Испроси́ ми́, Влады́чице Богоро́дице, благода́ть про́чее вре́мя живота́ моего́ в тве́рдом покая́нии сконча́ти. Ми́лующая гре́шники, не пре́зри мене́, пе́рваго из ни́х. Зри́ши моя́ беды́, зри́ши мою́ го́рьку жи́знь в се́й темни́це. Помози́ ми́ претерпе́ти до конца́ позо́р мо́й, тесноту́ и про́чия темни́чныя лише́ния, да не впаду́ в отча́яние, да не дерзну́ вознести́ хулы́ на про́мысл Бо́жий, но то́кмо да скорблю́ и пла́чу о гресе́х мои́х, то́кмо от печа́ли моея́ о ча́дех мои́х и сро́дницех, от ни́х же разлуче́н е́смь, да обраща́юся ко утеше́нию в моли́тве. Уте́ши моего́ отца́ и ма́терь и сро́дники, и́же скорбя́т о мне́, для ни́х же а́з соде́яхся, я́ко ме́ртв. Наипа́че же, о человеколюби́вая Ма́ти, не лиши́ Твоего́ покрови́тельства жену́ и ча́да моя́, и́хже оста́вих а́з, я́ко престу́пный оте́ц, зане́ они́ непови́нни су́ть во гресе́х мои́х. Препита́й и́х и сохрани́ здра́вы и богобоя́зненны. Да́руй ми́, напосле́док, ви́дети свобо́ду и со слеза́ми ра́дости облобыза́ти мои́х дома́шних. Из глубины́ души́ моея́ вопию́ к Тебе́, Цари́це Небе́сная, от одного́ о́браза Твоего́ с предве́чным Младе́нцем, на ру́ку Твое́ю держи́мым, чу́вствуяй в се́рдце мое́м отра́ду: не отри́ни мене́, бу́ди ми́ Покрови́тельница во вся́ких мои́х ну́ждах, во вся́ком мое́м стра́хе и уны́нии, дне́м и но́щию, во здра́вии и боле́зни. Облегчи́ моя́ душе́вныя и теле́сныя ско́рби, я́ко Ты́ еси́ все́х скорбя́щих ра́дость. Ми́лостива бу́ди ми́ не зде́ то́кмо, но и та́мо, в стране́ ве́чней. Не оста́ви мене́ без Твоего́ заступле́ния в де́нь стра́шнаго втора́го прише́ствия Го́спода моего́. Е́й, Пресвята́я Богоро́дице! Не забу́ди тогда́ моея́ ве́ры, я́же к Тебе́, и недосто́йных мои́х моли́тв пред Тобо́ю. Да та́ко, бы́в на ве́чныя времена́ поми́лован, в безконе́чныя же ве́ки бу́ду благодари́ти Тебе́ и славосло́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Дева, Матерь Го́спода и Спаси́теля моего́! Все люди прибегают к Тебе́ и никто́ от них не уходит от Тебя напрасно, если о богоугодном про́сит. Один ли я, гре́шник в тюрьме сижу, бу́ду забыт у Тебя? Меня ли одного молитву не услышишь? Мне ли, который прибегает к Тебе, не примешь под кро́в Тво́й? О, нисколько не могу я о таком подумать! Потому что Ты — Ма́терь Спаси́теля погибающих гре́шников. Потому что не́т никакого другого Бо́га, как Иису́са Христа́, Сы́на Твоего́, со Отцом и Святы́м Ду́хом в одном Божестве́ покланяемого, так нет никого другого у престо́ла Божья ближайшего ходатая, как Ты́, Матерь Божья! Материнское Твоё моление мно́го мо́жет для благосердия Влады́ки. Пред Ни́м Тебе всё возможно. Поэтому, на Тебя после Бога всё упова́ние моё возлага́ю. Поэтому, сохраню я пречи́стый о́браз Тво́й в тюрьме моей, вспоминая о близости Твоей ко всем скорбящим и заключённым. Приведи́ мою́ ду́шу гре́шную к покая́нию. Грехи мои меня поглотили (Пс.37:5): сколько до этого я прогневлял Бо́га моего́ лжа́ми, воровством, пьянством, мятежами, жестокосе́рдием, бессовестием. Беспрестано согрешаю и в этой тюрьме леностью, мечтаниями, обма́нами, непоко́рством, досаждениями сокамерникам мои́м и развращениям и́х, воровством и ропта́нием на мою́ у́часть. К тому же не было у меня этого момента ни слёз, ни умиле́ния, или́ я плакал только от досады моей. Примири меня, Благода́тная, с Бо́гом Сыно́м Твои́м. Сподо́би меня получить разреше́ние от все́х грехов мои́х в та́йне покая́ния, и скоро причаститься святого Те́ла и Кро́ве Сы́на Твоего́. Помоги мне с этого момента возненавидеть злые мои стра́сти и крепко воинствовать против греха́; если в чём и покаюсь, то вскоре снова творю, и так лживым я перед Бо́гом нахожусь. Испроси мне, о Владычица Богородица, благода́ть про́чее вре́мя моей жизни в твёрдом покаянии умереть. Ми́лующая грешников, не пренебрегай мной, первого из ни́х. Видишь мои беды, видишь мою́ го́рьку жи́знь в этой тюрьме. Помоги мне претерпеть до конца́ позо́р мо́й, тесноту́ и прочие тюремные лише́ния, да не впаду́ в отча́яние, да не дерзну́ сказать хулы́ на про́мысл Бо́жий, но только да скорблю́ и пла́чу о грехах мои́х, только от печа́ли моей о детях мои́х и родственниках, с которыми я сейчас разлучён, да обращаюсь к утеше́нию в моли́тве. Утешь моего́ отца́ и ма́терь и родственников, которые скорбя́т о мне́, для ни́х я умер. О человеколюби́вая Ма́терь, не лиши́ Твоего́ покрови́тельства жену и детей моих, которых я оставил, как престу́пный оте́ц, потому что они́ неповинны в грехах мои́х. Воспитай и́х и сохрани́ здоровыми и богобоязненными. Да́руй мне, напосле́док, видеть свобо́ду и со слеза́ми ра́дости обцеловать мои́х дома́шних. Из глубины́ души́ моея́ вопию́ к Тебе́, о Цари́ца Небе́сная, от одного́ о́браза Твоего́ с предве́чным Младе́нцем, на руке Твоей держи́мым, чувствуя в се́рдце мое́м отра́ду: не отвергни меня, будь мне Покровительницей во вся́ких мои́х ну́ждах, во вся́ком моём стра́хе и уны́нии, днём и ночью, в здоровьи и боле́зни. Облегчи мои душевные и телесные ско́рби, потому что Ты все́х скорбя́щих ра́дость. Ми́лостива будь мне не только здесь, но и там, в вечной стране. Не оставь меня без Твоего́ заступле́ния в де́нь страшного второго прише́ствия Го́спода моего́. О Пресвята́я Богоро́дица! Не забу́дь тогда́ моей ве́ры к Тебе́, и недосто́йных мои́х моли́тв пред Тобо́ю. Да так, на вечные времена поми́лован, в бесконечные ве́ки бу́ду благодарить Тебя и славословить Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха. Ами́нь.

Молитва заключенного ко святому Иоанну Предтече

Св. Иоанн Предтеча

Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне, пропове́дниче покая́ния! Ты́ непови́нне всажде́н бы́л еси́ в темни́цу: а́з же, вве́рженный в злоключе́ние сие́, досто́йное по де́лом мои́м прие́млю, я́ко престу́пник пра́вды и зако́на. Всели́ в мое́ се́рдце чу́вство покая́ния о гресе́х мои́х! Не́сть бо ни еди́ныя зло́бы ни беззако́ния, и́хже а́з, окая́нный, не соде́ях; престра́шни греси́ мои́. Учи́телю пра́вды! научи́ мя́ пра́во глаго́лати о мне́ само́м пред судия́ми. Не престава́яй и в темни́це облича́ти беззако́ннаго И́рода, да́руй ми́, да наипа́че зде́ облича́ет мене́ со́весть моя́, да от обличе́нии ея́ не возмогу́ на до́лзе вре́мени утаи́ти мое́ преступле́ние. А́ще же осужде́н бу́ду понести́ наказа́ние, да́руй ми́ бы́ти терпели́ву, я́коже ты́ са́м терпели́вно не́сл еси́ усекнове́ние главы́ твоея́, жела́нное от Иродиа́ды. Е́й, Крести́телю Христо́в! Простри́ ми́, рабу́ твоему́, ру́ку, крести́вшую Христа́ Спаси́теля моего́, да мя́ извлече́ши из глубины́ поги́бели. Ты́ еси́ бо́льший все́х в рожде́нных жена́ми, ты́ еси́ пе́рвый по Богоро́дице, пра́ведник между́ челове́ки. Сего́ ра́ди прибега́ю к тебе́ а́з, име́яй потре́бу в вели́цем хода́тае, я́ко вели́к е́смь гре́шник. У́бо и да осени́т мене́, недосто́йнаго, благода́ть твоя́, Предте́че Госпо́день.

Перевод: О Предтеча и Креститель Христов Иоанн, проповедник покаяния! Ты́ не из-за вины был посажен в темницу: я же, брошенный в это злоключе́ние, досто́йное по делам моим принимаю, как престу́пник пра́вды и зако́на. Всели́ в моё се́рдце чу́вство покая́ния о грехах мои́х! Нет ни одного злого дела, ни беззакония, которого бы я, окая́нный, не сделал; самые страшные мои грехи. Учитель пра́вды! научи́ меня правильно говорить о мне́ само́м пред судьями. Не перестава́я и в темни́це обличать беззаконного И́рода, да́руй мне, да и здесь обличает меня совесть моя́, да от обличения её не смогу на долгое время скрыть моё преступле́ние. Если же суждено будет понести наказа́ние, да́руй мне быть терпеливым, как ты́ са́м с терпение нёс отрубленную твою голову, то что пожелала Иродиада. О Креститель Христо́в! Направь мне, рабу́ твоему́, ру́ку, крести́вшую Христа́ Спаси́теля моего́, да меня извлечёшь из глубины́ поги́бели. Ты́ бо́льший из все́х в рождённых женщинами, ты́ пе́рвый по Богоро́дице, пра́ведник между́ людьми. Поэтому я прибега́ю к тебе́, имея потребность в великом ходатае, поскольку я великий гре́шник. Да осени́т меня, недосто́йного, благода́ть твоя́, Предтеча Госпо́день.

Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты душе́ю на Небеси́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же да́нною тебе́ благода́тию разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред о́бразом твои́м, прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о нас и испроси́ нам оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь: умоли́ Го́спода, да пода́ст всем нам христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Петру Афонскому

Мир оста́вил еси́, Пе́тре, Го́спода ра́ди своего́/ и крест восприи́м на ра́мо свое́,/ на го́ру дости́гл еси́ Афо́нскую,/ я́коже дре́вле фесви́тянин Илия́./ И в ней пребы́в поще́нием, и моли́твами, и бде́нием,/ Бо́га ми́лостива творя́,/ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу предлага́я,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Перевод: Мир оставил ты, Петр, Господа ради своего и крест поднял на плечи свои, достиг Афонской горы, как ранее Илия Фесвитянин. И там пребывал в пощении, молитвах и бдении, умилостивляя Бога и представляя перед собой Пречистую Богородицу Молитвенницей, потому взываем к тебе: «Моли Христа Бога, да спасет наши души».

Кондак, глас 2Аудио:00:20

Удали́в себе́ челове́ческаго сожи́тельства,/ в пеще́рах ка́менных и разсе́линах пожи́л еси́,/ жела́нием Боже́ственным и любо́вию, Пе́тре, Го́спода твоего́,/ от Него́же вене́ц прия́л еси́.// Моли́ непреста́нно спасти́ся нам.

Перевод: Удалившись от людей, в пещерах каменных и ущельях ты жил, устремлением Божественным и любовью, Петр, к Господу твоему, от Него же ты принял венец. Моли не переставая о спасении нашем.

Молитва заключенного к Ангелу-Хранителю

Ангел-Хранитель

А́нгеле Бо́жий, предстоя́й ми́ от купе́ли свята́го креще́ния! Коли́ко а́з, преогорчева́х тебе́ злы́ми по́мыслы, скве́рными словесы́ и посты́дными дея́ньми в житии́ мое́м! Ктому́ же, не па́мятовах, я́ко и́мам тя́ да́ннаго ми́ от Бо́га храни́теля. Егда́ а́з упива́хся вино́м, или́ безсту́дно пляса́х, или́ в блуде́, хище́ниях и злоприобрете́ниих иждива́х житие́ мое́: и в си́и дни́ ты́ не отлуча́лся еси́ от мене́, но то́кмо, я́ко чи́стый ду́х, печа́лен бы́л еси́ о мне́, непотре́бнем ра́бе. Ко́ль мно́жицею а́з бы́х бли́з са́мыя сме́рти, творя́й престу́пныя дела́ и отню́дь не помышля́яй предста́ти внеза́пу Бо́гу Судии́! Сме́рть же не пости́же мене́ тогда́: и ве́м, я́ко ты́ отврати́л еси́ ю́ от мене́. Та́ко вы́ну охраня́еши мя́, и не еди́н а́з е́смь, внегда́ еди́н жи́тельствую во узи́лищи се́м, но с тобо́ю, храни́телю мо́й. А́ще и не ви́жду тебе́ теле́сными очи́ма, ты́ еси́ при́сно спребыва́яй окая́нной мое́й душе́ и те́лу. Я́коже со́лнце, преходя́ скве́рныя ме́ста, не оскверня́ется, си́це и ты́, светоно́сный А́нгеле Бо́жий, не возгнуша́йся моея́ смра́дности, но николи́же отлуча́йся от мене́ и в се́й темни́це. Сохрани́ мя́ здра́ва но́щию и непристу́пна во сне́ диа́вольскому искуше́нию. Отжени́ от мене́ безсо́ние. Сопу́тствуй ми́, во дни́, на ки́йждо ча́с, во все́х вхо́дех и исхо́дех мои́х. Да́руй ми́ кре́пость теле́сных си́л, е́же понести́ го́рькия рабо́ты, в наказа́ние мне́ налага́емыя, го́рькия же па́че по вине́ и́х. Заступи́ мя́ от зло́бы бесо́в, лю́те напа́дающих на мою́ ду́шу: и́бо от еди́наго манове́ния десни́цы твоея́ бежа́т бе́си. Па́че же всего́ отжени́ от мене́ смяте́ние душе́вное и ро́пот вре́дный: сы́й бо смуще́н се́рдцем, не хощу́ ни на кого́ и ни на что́ благоприя́тно взира́ти и при́сно зде́ огорчева́юся. Да́руй оча́м мои́м сле́зы о гресе́х, усто́м же ти́хое глаго́лание. Не отступи́ от мене́, святы́й А́нгеле, и егда́ душа́ моя́ начне́т разлуча́тися от те́ла, но предста́ни ми́ у сме́ртнаго моего́ одра́ ти́х и ра́достен; и́бо и́мам тогда́ ви́дети тебе́ бли́з су́ща. Не оста́ви и по́слежде мою́ ду́шу, я́же ти́ от Бо́га предана́ бы́сть непоро́чне, но я́же по сме́рти моея́ и́мать суди́тися, я́ко оскверне́нная мно́гими грехми́. О, храни́телю мо́й! Призови́ тогда́ помоли́тися о мне́ и про́чия безпло́тныя си́лы, да твои́м заступле́нием поми́лован бу́ду, гре́шный ра́б (и́мя), во ве́ки веко́в, ами́нь!

Перевод: А́нгел Бо́жий, ты стоишь около меня от купе́ли святого креще́ния! Сколько раз я огорчил тебя злы́ми мыслями, скверными словами и постыдными действиями в жизни моей! К тому же не вспоминал, что имею тебя данного мне от Бо́га храни́теля. Когда я напивался, или́ без стыдливости плясал, или́ в блуде́, воровстве и в хитром приобретении денег изжил мою жизнь: и в эти дни́ ты́ не отлуча́лся от меня, но только, словно чи́стый ду́х, опечален бы́л о мне́, непотребном ра́бе. Сколько раз я был бли́з к сме́рти, совершая преступные дела́ и отню́дь не думая предстать внезапно к Бо́гу Судье! Сме́рть же не постигла меня тогда́: и знаю, как ты́ отвернул её от меня. Так всегда охраняешь меня, и не оди́н я, когда оди́н живу в этой тюрьме, но с тобо́й, хранитель мо́й. Если я и не вижу тебя теле́сными глазами, ты́ всегда находишься около окаянной мое́й души и те́ла. Как со́лнце переходит скве́рные ме́ста и не оскверня́ется, так и ты́, светоно́сный А́нгеле Бо́жий, не отвратись от моей смрадности, но никогда не отлуча́йся от меня и в этой темни́це. Сохрани́ меня в здравии ночью и трудным для посягательства во сне диа́вольскому искуше́нию. Отгони́ от меня бессоние. Сопутствуй мне, во дни́, на каждый ча́с, во все́х входах и исходах мои́х. Да́руй мне кре́пость теле́сных си́л, чтобы понести́ горькие рабо́ты, в наказа́ние мне́ налага́емые, го́рькие по вине́ и́х. Заступи́ меня́ от зло́бы бесо́в, тяжко напа́дающих на мою́ ду́шу: потому что от одного знака десницы твоей бежа́т бе́сы. Наиболее же всего́ отгони́ от меня смяте́ние душе́вное и ро́пот вре́дный: поскольку смущён се́рдцем, не хочу́ ни на кого́ и ни на что́ благоприя́тно взира́ть и всегда здесь огорчаюсь. Да́руй глазам мои́м слёзы о грехах, устам же ти́хое глаго́ланье. Не отступи́ от меня, святой А́нгел, и когда душа́ моя́ начнёт разлучаться от те́ла, но предста́ни мне у сме́ртной моей постели тих и ра́достен; так, что можно будет меня видеть рядом с тобой. Не оста́вь и после мою́ ду́шу, которая тебе от Бо́га была дана́ непорочной, но по сме́рти моей будет суди́ться, как осквернённая мно́гими грехами́. О, хранитель мо́й! Призови́ тогда́ помоли́ться о мне́ и прочих бесплотных си́л, да твои́м заступле́нием поми́лован бу́ду, гре́шный ра́б (и́мя), во ве́ки веко́в, ами́нь!

Канон покаянный в заключении чтомый

Песнь 1

Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его: славно бо прославися.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Спасе мой, Господи, помилуй мя, вопию из темницы греховныя, славословлю Имя Всеправедное Твое, славно бо прославися.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Язвы греховныя покрыша мя, радости земныя аз лишаюся, обаче, яко Моисей, Тя славословлю, славно бо прославися.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Неопальная сущи явилася еси Купино, Дево Всенепорочная, призри на мое окаянство и из рабства греха изведи, Богоблаженная.

Песнь 3

Ирмос: На недвижимом, Христе, камени заповедей Твоих утверди мое помышление.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Паче всех человек аз прегреших и достойно по делом моим приемлю, но исправи, Господи, стези моя ко благу и к заповедем Твоим направи помышления моя.

Слава: Несть избавление мне от злаго моего обычая, аще благодать Твоя, Христе, не обновит мя, даруй мне согрешений прощение.

И ныне: Никтоже не утешен от Тебе, Благая, отидет, и мене не отрини, ниже погуби, но помилуй и спаси душу мою.

Седален

Милосердия Зиждитель и Источник щедрот, призри на окаяннейшаго паче всего рода человеческаго раба Твоего и из темницы греховныя изведи душу мою, Ты бо еси упование мое и покой.

Песнь 4

Ирмос: Услыша пророк пришествие Твое, Господи, и убояся, яко хощеши от Девы родитися и человеком явитися, и глаголаше: услышах слух Твой и убояхся, слава силе Твоей, Господи.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Слух Твой, Господи, приклони к моему грешному молению, ибо в скорби и немощи к Тебе аз вопию: разумею недостоинство свое и зрю правду Твою, слава силе Твоей, Господи.

Слава: Непостижно милуеши мя и наказуя ублажаеши, дивно промысл Свой являеши на мне, окаяннем. Отрезвлясь от греховнаго сна, Тебе, Вседержителю, вопию: слава силе Твоей, Господи.

И ныне: Мати Господа, роду христианскому Ты, Всемилостивая Госпоже, вкупе и Заступница непостыдная, Надеждо моя, помилуй и спаси мя.

Песнь 5

Ирмос: От нощи утренююща, Человеколюбче, просвети, молюся, и настави и мене на повеления Твоя, и научи мя, Спасе, творити волю Твою.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

От нощи тьмы греховныя к свету благодати Твоея взываю сице: согрешившаго раба Твоего ныне помилуй, вразуми, обнови и научи творити волю Твою.

Слава: Законы Божии и человеческия преступивши, достойное по делом своим приемлю, но покаянием мя обнови и научи мя, Спасе, творити волю Твою.

И ныне: Всеблагого Бога благая Мати явилася еси избавительница моя. Темже не лиши и мене милости во вся дни живота моего, Дево Славная.

Песнь 6

Ирмос: Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподняго, и возведе от тли живот мой.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Взываю покаянным гласом к Владыке моему: из ада погибели возведи мя и обнови погибаюшую душу мою.

Слава: От всего сердца вопию Вседержителю радостно: Творче, помилуй мя, навеки погибшаго, и возведи от тли живот мой.

И ныне: Благоуханный Цвете неземныя чистоты, края ризы Своея ко мне, окаянному, приложи и исцели греховныя струпы души моея.

Кондак, глас 5

Яко милосердия Источник, и благости Пучина, Христе Боже, не презри в скорбех и бедах Тебе верою призывающих, но яко щедр, помилуй, и от уз скоро свободи, да поем Ти: Аллилуя.

Икос

Неисчерпаемое Море благоподательныя влаги, Древо Крестное, меррския воды горечь на сладость пременяюще, Змий пустынный, адскаго змия укушение исцеляеши, Благий Узорешителю, Петра и Даниила из темницы избавляющий, ныне мене, окаяннаго, помилуй и от уз скоро свободи, да пою Ти: Аллилуиа.

Песнь 7

Ирмос: Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам: но не предаждь нас до конца, отцев Боже.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Вся заповеди безбожно, скверно разорив и ничтоже благое сотворив, в пучину греховную и геену страстную себе самаго вверг, обаче взываю Милосердию Твоему, не предаждь демоном душу мою, отцев Боже.

Слава: Никия добродетели аз не исполних, наг благодати Твоея явился, окаяннейший, каинову печать на себе ношу и из глубины смирения вопию: не остави мене погибнути до конца, отцев Боже.

И ныне: Лествице Небесная, Бога во плоти рождшая, ныне Божию благодать нам низведи, радости причастники нас сотвори, милость бо Твоя паче всего нашего неплодства духовнаго.

Песнь 8

Ирмос: Егоже Воинства Небесная славят и трепещут Херувими и Серафими, и Егоже не видит око человеческое, вострепещи, душе моя, и воскликни: пойте, благословите и превозносите во вся веки.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ангели прославляют Величество Твое, Ты же и наш глас принимаеши. Ныне мене, окаяннаго, услыши, да прославлю Тя, Всеблагаго, во веки.

Слава: Несть прощения ми от земных, токмо к Тебе возмогу прибегнути, Ты же не остави моления моего тщетна, препетый и превозносимый во веки.

И ныне: Славная Дево, Рождшая в мир Творца, благость Свою простри на мене, велегрешнаго, по Бозе Ты нам первейшая и милостивнейшая Заступница.

Песнь 9

Ирмос: Безсеменнаго зачатия Рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, Божие бо Рождение обновляет естества. Темже Тя вси роди, яко Богоневестную Матерь, православно величаем.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Безплоден ум мой пребывает, тоска и скорбь неотступно расхищают мя. Боже, помилуй мя, падшаго, возстави мя, долу лежащаго, елеем Своим цельбоносным исцели мя, недужнаго.

Слава: Аще не милость Твоя, скоро во ад вселилась бы душа моя. Ты же не остави никогдаже мене, велие показуя Свое милосердие.

И ныне: Безмужно рождши, дивное чудо явила еси, прежде Рождества и по Рождестве Дева пребываеши. Славлю и величаю Тя, Богомати, всегда, никогдаже отрини от мене благости Своея.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Молитва

Милосе́рдный и многоми́лостивый Бо́же, проро́ка Дании́ла во рве льви́нем и му́чеников Свои́х в темни́цах благода́тию не оста́вивый, но а́нгела укрепля́ющаго и́м посыла́вый, сла́вно Твое́ ми́лостивное ко мне́ смотре́ние, преклоня́ю коле́на се́рдца моего́ пред вели́чеством Твоея́ бла́гости и смире́нно прошу́ Тя́: не отри́ни моли́твы моея́, но я́коже апо́столу Па́влу а́нгела мне́ посли́, укрепля́ющаго и наставля́ющаго мя́, окая́ннейшаго, на за́поведи Боже́ственныя Твоя́. Досто́йное по де́лом свои́м прие́млю, не посрами́ моего́ к Тебе́ упова́ния, но сотвори́ меня́ христиа́нином, правоше́ствующим путе́м за́поведей Твои́х. Ты́ бо еси́ упова́ние все́х христиа́н и вся́ содержа́щий Госпо́дь Иису́с Христо́с и Тебя́ прославля́ем во ве́ки. Ами́нь.

О заключенных

Молитва о в узах сущих

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, свята́го апо́стола Твоего́ Петра́ от уз и темни́цы без вся́каго вреда́ свободи́вый, приими́, смире́нно мо́лим Ти ся, же́ртву сию́ ми́лостивно во оставле́ние грехо́в раба́ Твоего́ (имя) в темни́цу всажде́ннаго, и моли́твами его́, я́ко Человеколю́бец, всеси́льною Твое́ю Десни́цею от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и на свобо́ду изведи́.

Перевод: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, святого апо́стола Твоего́ Петра́ от уз и темницы без какого-либо вреда́ ты освободил, смире́нно умоляем Тебя, прими эту же́ртву милостивно во оставление грехо́в раба́ Твоего́ (имя) в темни́цу посаженного, и моли́твами его́, потому что Человеколю́бец, всесильной Твоей Десницей от всяких плохих обстоятельств избавь и освободи.

Добавить комментарий