Молитвы о сребролюбивом и жадном

Молитва св. Иоанна Кронштадтского*

Сокро́вище на́ше нетле́нное и бога́тство неистощи́мое: да́руй рабу́ Твоему́ сему́, сотворе́нному по о́бразу и подо́бию Твоему́, позна́ть лесть бога́тства, и я́ко вся земля́ – суета́, сень и со́ние, и я́ко Ты еси́ еди́н бога́тство, поко́й и ра́дость на́ша.

* * *

Св. Алексию, человеку Божию

Преподобный Алексий, человек Божий

О, Христо́в уго́дниче, святы́й челове́че Бо́жий Алекси́е! При́зри ми́лостивно на нас, раб Бо́жиих (имена), и простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́, и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, ми́рную и христиа́нскую жития́ кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем суде́ Христо́ве. Ей, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя, по Бо́зе и Богоро́дице, возлага́ем; но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние; да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

* * *

Святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану

Мученики Косма и Дамиан Римские

К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы, недосто́йнии (имена), прекло́нше коле́на, прибега́ем и припа́дающе усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших, и по вся дни и часы́ согреш́ающих. Умоли́те Го́спода, да проба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тая Своя́ ми́лости: изба́вьте нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия: а́ще бо по мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йни милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́ досто́йны покая́ния, и в ве́чный поко́й дости́гнем, хваля́ще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподобному Ефрему Сирину

Преподобный Ефрем Сирин

О, уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ефре́ме! Принеси́ моли́тву на́шу к ми́лостивому и всеси́льному Бо́гу и испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), у бла́гости Его́ вся я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́ву, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, кро́тость и незло́бие, во искуше́ниях му́жество, в злострада́ниях терпе́ние, во благоче́стии преспея́ние, да не во зло обрати́м дары́ Всеблага́го Бо́га. Не забу́ди, чудотво́рче святы́й, и святы́й храм (дом) сей и прихо́д наш: сохрани́ и соблюди́ их моли́твами твои́ми от вся́каго зла. Ей, свя́тче Бо́жий, сподо́би нас кончи́ну благу́ю улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́дити, да просл́авим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, во ве́ки веко́в.

Добавить комментарий