Молитва о спасении Державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений

Нерукотворенный убрус Господень

Го́споди Бо́же, Спаси́телю наш! К Тебе́ припа́даем сокруше́нным се́рдцем и испове́дуем грехи́ и беззако́ния на́ша, и́миже раздражи́хом Твое́ благоутро́бие и затвори́хом щедро́ты Твоя́. Отступи́хом бо от Тебе́, Влады́ко, и за́поведей Твои́х не соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам. Сего́ ра́ди разгне́вался еси́ я́ростию Твое́ю на нас, и посети́л еси́ жезло́м желе́зным беззако́ния на́ша и ра́нами непра́вды на́ша. Просте́рл еси́ ру́ку Твою́, и воспла́кася земля́, и боле́зни сме́ртныя объя́ша нас. Гла́дом же и ску́достию и нестрое́нием порази́л еси́ нас, и дал еси́ нас на попра́ние враго́м на́шим, и ума́лихомся па́че всех язы́к, и бы́хом в при́тчу поноше́ния сосе́дом на́шим. Бо́же вели́кий и ди́вный, ка́яйся о зло́бах челове́ческих, возводя́й низве́рженныя и утвержда́яй низпа́дающия! Небе́сную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших и воздви́гни нас от одра́ боле́зни, я́ко напо́лнишася разслабле́ния чре́сла на́ша, я́ко боли́м непра́вдою и ражда́ем беззако́ние. Утоли́ шата́ния и раздо́ры в земли́ на́шей, отжени́ от нас за́висти и рве́ния, уби́йства и пиа́нство, разже́ния и собла́зны, попали́ в сердца́х на́ших вся́кую нечистоту́, вражду́ и зло́бу, да па́ки вси возлю́бим друг дру́га и еди́но пребу́дем в Тебе́, Го́споде и Влады́це на́шем, я́коже повеле́л еси́ и запове́дал еси́ нам. Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко испо́лнихомся уничиже́ния и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша на не́бо. Помяни́ ми́лости, я́же показа́л еси́ отце́м на́шим, преложи́ гнев Твой на милосе́рдие и даждь нам по́мощь от ско́рби. Мо́лит Тя Твоя́ Це́рковь, представля́ющи Тебе́ хода́тайство друго́в Твои́х: преподо́бнаго отца́ на́шего Се́ргия Ра́донежскаго, Петра́, Алекси́я, Ио́ны и Фили́ппа, святи́телей Моско́вских, священному́ченика Ермоге́на и всех святы́х, в земли́ Росси́йстей просия́вших, изря́днее же Пресвяты́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, от лет дре́вних покрыва́вшия и заступа́вшия страну́ на́шу. Вразуми́ и укрепи́ всех, Иже во вла́сти суть, и возглаго́ли в них блага́я о Це́ркви Твое́й и о всех лю́дех Твои́х. Си́лою Креста́ Твоего́ укрепи́ христолюби́вое во́инство на́ше и изба́ви их от вся́каго наве́та вра́жия. Воздви́гни нам муже́й си́лы и ра́зума, всем нам ду́ха прему́дрости и стра́ха Бо́жия, ду́ха кре́пости и благоче́стия. Го́споди, к Тебе́ прибега́ем, научи́ нас твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог наш, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость твою́ ве́дущим Тя во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Добавить комментарий