Молитвы о семейном благополучии

Благословение на вступление в брак

Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Казанская»

Тропарь, глас 4‑й

Засту́пнице усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, и всем твори́ши спасти́ся, в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим. Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими, предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем, пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми, и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя, избавле́ния всех зол, всем поле́зная да́руй, и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Кондак, глас 8‑й

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу, ско́рой помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы, ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние: источа́ет бо на́м неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица, предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бе́д и зо́л благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверному князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

Тропарь, глас 8‑й

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви,/ сохрани́ти без вреда́ оте́чество ва́ше,// да вас непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас тойже

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете,/ и ны́не Христу́ моли́теся// сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Молитва

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам мо́лимся со усе́рдием кре́пким: принеси́те за нас, гре́шных, святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу, и испроси́те нам у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и всей стране́ Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, град Му́ром и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и моще́м ва́шим покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́тели ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О покровительстве вступающим в брак

Святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану

Тропарь, глас 5‑й

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Косьмо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:// ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Кондак, глас 2‑й

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии, но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, мир исцеля́юще чудесы́.

Молитва

К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы, недосто́йнии (имена), прекло́нше коле́на, прибега́ем и припа́дающе усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас гре́шных, немощны́х, во мно́гая беззако́ния впа́дших, и по вся дни и часы́ согреш́ающих. Умоли́те Го́спода, да проба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тая Своя́ ми́лости: изба́вьте нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия: а́ще бо по мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йни милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́ досто́йны покая́ния, и в ве́чный поко́й дости́гнем, хваля́ще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Богородице о семье

Влады́чице Преблагослове́нная, возьми́ под Сво́й покро́в семью мою́. Всели́ в сердца́ супру́га моего́ и ча́д на́ших ми́р, любо́вь и непрекословие всему́ до́брому; не допусти́ никого́ из семьи́ мое́й до разлуки и тя́жкаго расставания, до преждевременныя и внеза́пныя сме́рти без покая́ния. А до́м на́ш и все́х на́с, живу́щих в не́м, сохрани́ от о́гненнаго запале́ния, воровскаго нападе́ния, вся́каго зла́го обстоя́ния, разнаго страхова́ния и диа́вольскаго наважде́ния. Да и мы́ ку́пно и разде́льно, я́вно и сокрове́нно бу́дем прославлять и́мя Твое́ Свято́е всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас!

О счастии брака

Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии

Тропарь, глас 4‑й

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во,/ ра́дость возвести́ всей вселе́нней:/ из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш,/ и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние,// и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Кондак, глас 4‑й

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства,/ и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая,/ во святе́м рождестве́ Твое́м./ То пра́зднуют и лю́дие Твои́,/ вины́ прегреше́ний изба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:// непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Архангелу Варахиилу

(покровителю благочестивых семейств, Небесным чинам бесплотным)

Тропарь, глас 4‑й

Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще нас пpипа́дающия приле́жно и вопию́щия:/ от бед изба́вите нас,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Кондак, глас 2‑й

Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льницы, и челове́ков наста́вницы,/ поле́зное нам проси́те, и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Молитва

О, вели́кий Архистрати́же Бо́жий Арха́нгеле Варахии́ле! Предстоя́ престо́лу Бо́жию и отто́ле принося́ благослове́ния Бо́жии в до́мы ве́рных ра́б Бо́жиих, испроси́ у Го́спода Бо́га милосе́рдия и благослове́ния на до́мы на́ша, да благослови́т Госпо́дь Бо́г на́с и умно́жит изоби́лие плодо́в земны́х, и пода́ст на́м здра́вие и спасе́ние, во все́м благо́е поспеше́ние, и на враго́в побе́ду и одоле́ние, и сохрани́т на́с на мно́гая ле́та, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Молитва апостолу Симону Зилоту

Тропарь, глас 3‑й

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2‑й

Изве́стно прему́дрости уче́ния в душа́х благоче́ствующих поло́жшаго во хвале́нии ублажи́м, я́ко богоглаго́ливаго вси́ Си́мона: престо́лу бо сла́вы ны́не предстои́т и со безпло́тными весели́тся, моля́ся непреста́нно о все́х на́с.

Молитва

Святы́й сла́вный и всехва́льный апо́столе Христо́в Си́моне, сподо́бивыйся прия́ти в дом твой в Ка́не Галиле́йстей Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и Его́ Пречи́стую Ма́терь, Влады́чицу на́шу Богоро́дицу, и очеви́дцем бы́ти пресла́внаго чудесе́ Христо́ва, на бра́це твое́м явле́ннаго, претворе́ния воды́ в вино́! Мо́лим тя с ве́рою и любо́вию: умоли́ Христа́ Го́спода претвори́ти ду́ши на́ша из грехолюби́вых в боголюби́выя; сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных, и испроси́ нам свы́ше по́мощь во вре́мя уны́ния и беспомо́щия на́шего; да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских, иде́же ты ны́не водворя́ешися и весели́шися. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, кре́пце на тя упова́ющих, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, благу́ю и ми́рную христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да избежа́вше мыта́рств возду́шных и вла́сти лю́таго мироде́ржца, унасле́дуем Ца́рство Небе́сное и просла́вим великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О совете и любви между мужем и женой

Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Тропарь,глас 2‑й

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,/ прие́млет тя, припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый./ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2‑й

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть?/ То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших,// я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Молитва

О, вели́кий и всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый наш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний на́ших, ели́ко согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы. Во исхо́де же душ на́ших помози́ нам, гре́шным, изба́витися от возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м ми́лостивным предста́тельством прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой «Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́ па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим стра́х Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние: все́м же на́м ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́ждо и Засту́пнице все́х притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и дру́г дру́га и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Умиление»

Приими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Феодоровская»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Об обретении своего жилища

Благоверному князю Даниилу Московскому

Тропарь, глас 3‑й

Яви́лся еси́ в стpане́ на́шей,/ я́ко звезда́ пpесве́тлая,/ благове́pный кня́же Дании́ле,/ луча́ми све́та твоего́ озаpя́я гpад твой и оби́тель твою́,/ лю́дем пpавосла́вным побо́pник еси́,/ пле́нным свободи́тель и ни́щим защи́титель./ Моли́ Хpиста́ Бо́га/ деpжа́ве Роси́йстей даpова́ти миp// и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6‑й

Е́же по о́бразу соблю́д непрело́жно,/ и я́же в ми́ре тле́нная оста́вив,/ со а́нгельскими ли́ки предстои́ши Христу́,/ преподо́бне кня́же Дании́ле,/ ника́коже забыва́я чад твои́х,/ но ми́лостивно посеща́я и глаго́ля им:// аз е́смь с ва́ми и никто́же на вы.

Молитва

Це́ркве Христо́вы похвало́ высо́кая, гра́да Москвы́ стено́ необори́мая, держа́вы Росси́йския Боже́ственное утвержде́ние, преподо́бне кня́же Дании́ле! К ра́це моще́й твои́х притека́юще, усе́рдно мо́лим тя: при́зри на нас, па́мять твою́ воспева́ющих и с ве́рою под кров моли́тв твои́х прибега́ющих. Проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Спа́су всех, я́ко да утверди́т ми́ром страну́ на́шу, гра́ды и ве́си ея́ и оби́тель сию́ до́бре да сохрани́т, благоче́стие и любо́вь в лю́дех твои́х насажда́я, зло́бу же, междоусо́бие и нра́вов развраще́ние искореня́я. Всем же нам вся блага́я ко вре́менному животу́ и ве́чному спасе́нию да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да прославля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Христа́, Бо́га на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О всякой семейной и бытовой нужде

Святой блаженной Ксении Петербургской

Тропарь, глас 7‑й

Нищету́ Христо́ву возлюби́вши,/ безсме́ртныя трапе́зы ны́не наслажда́ешися,/ безу́мием мни́мым безу́мие ми́ра обличи́вши,/ смире́нием кре́стным си́лу Бо́жию восприя́ла еси́./ Сего́ ра́ди дар чудоде́йственныя по́мощи стяжа́вшая,/ Ксе́ние блаже́нная, моли́ Христа́ Бо́га// изба́витися нам от вся́каго зла покая́нием.

Кондак, глас 3‑й

Днесь све́тло лику́ет град свята́го Петра́,/ я́ко мно́жество скорбя́щих обрета́ют утеше́ние,/ на твоя́ моли́твы наде́ющеся,/ Ксе́ние всеблаже́нная,// ты бо еси́ гра́ду сему́ похвало́ и утвержде́ние.

Молитва

О, препро́стая о́бразом жития́ своего́, бездо́мная на земли́, насле́днице же оби́телей Отца́ Небе́снаго, блаже́нная стра́ннице Ксе́ние! Я́коже пре́жде к надгро́бию твоему́ неду́жнии и ско́рбнии припа́давшии и а́бие утеше́ниями исполня́емии, си́це ны́не и мы́ (имена́), обурева́емии тлетво́рными обстоя́нии, тебе́ прибега́юще, с наде́ждою про́сим: помоли́ся, блага́я небоше́ственнице, дабы́ испра́вилися стопы́ на́ша по словеси́ Госпо́дню к де́ланию за́поведей Его́, и да упраздни́тся богобо́рное безбо́жие, плени́вшее гра́д тво́й и страну́ твою́, поверга́ющее на́с, многогре́шных, в сме́ртное братоненавиде́ние, го́рдое самовозбеше́ние и ху́льное отча́яние. О, блаже́ннейшая Христа́ ра́ди, посрами́вшая суему́дрость ве́ка сего́, испроси́ у Творца́ и Пода́теля вся́ческих бла́г дарова́ти на́м смире́ния, кро́тости и любве́ в сокро́вище се́рдца на́шего, ве́ры в укрепле́ние моли́твы, наде́жды в покая́нии, кре́пости в многотру́днем житии́, милосе́рдаго исцеле́ния души́ и те́ла на́шего, целому́дрия в супру́жестве и благопопече́ния о бли́жних и и́скренних свои́х, всего́ жития́ на́шего обновле́ние в чисти́тельней ба́не покая́ния, я́ко да всехва́льно воспева́юще па́мять твою́, просла́вим в тебе́ чудоде́йствующаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.

При детородном неплодстве

Молитва супругов, детей не имущих

(о даровании детей)

Услы́ши на́с, Милосе́рдный и Всемогу́щий Бо́же, да моле́нием на́шим ниспо́слана бу́дет благода́ть Твоя́.
Бу́ди ми́лостив, Го́споди, к моли́тве на́шей, вспомни Зако́н Тво́й об умножении ро́да челове́ческаго и бу́ди ми́лостивым Покрови́телем, да Твое́ю помощью сохрани́тся Тобо́ю же устано́вленное.
Ты́ властною си́лою Твое́ю из ничего́ все́ сотвори́л и положи́л нача́ло всего́ в ми́ре существующего – сотвори́л и челове́ка по о́бразу Своему́ и высо́кою та́йною освяти́л сою́з супру́жества и предуказа́ние та́йны едине́ния Христа́ с Церковью.
При́зри, Милосе́рдный, на рабо́в Твои́х си́х (имена́), сою́зом супружеским соедине́нных и умоля́ющих о Твое́й по́мощи, да бу́дет на ни́х ми́лость Твоя́, да бу́дут плодови́ты и да уви́дят они́ сы́на сыно́в свои́х да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да и до желаемой ста́рости доживут и войдут в Ца́рство Небе́сное через Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Кото́рому вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние подоба́ет со Святы́м Ду́хом во ве́ки.

О воспитании детей в христианском благочестии

Мученице Софии

Тропарь, глас 4‑й

Тоpжеству́ет Це́pковь пеpвоpо́дных,/ и свесели́тся пpие́мля ма́теpь о ча́дех веселя́щуюся,/ я́же я́ко му́дpости тезоимени́тая/ тpо́йственным богосло́вским добpоде́телем pавночи́сленныя поpоди́./ Ты́я с му́дpыми де́вами зpит уневе́стившияся Жениху́ Бо́гу Сло́ву,/ с не́ю и мы духо́вне в па́мяти их свесели́мся, глаго́люще:/ Тpо́ицы побо́pницы,/ Ве́pо, Любве́ и Наде́ждо,// в ве́pе, любви́ и наде́жде утвеpжда́йте нас.

Кондак, глас 1‑й

Софи́и честны́я свяще́ннейшия ве́тви,/ Ве́ра и Наде́жда и Любо́вь, показа́вшеся,/ му́дрость обуи́ша е́ллинскую благода́тию,/ и пострада́вше, и победоно́сицы яви́вшеся,// венце́м нетле́нным от всех Влады́ки Христа́ увязо́шася.

Молитва

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Софи́е! Ты душе́ю на небеси́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же, да́нною тебе́ благода́тию, разли́чная соверша́еши исцеле́ния: при́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред моща́ми твои́ми, прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о нас, и испроси́ нам оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь: умоли́ Го́спода, да пода́ст всем нам христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Об устранении семейных неурядиц

Мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву

Тропарь, глас 5‑й

Чудеса́ святы́х Твои́х му́ченик/ сте́ну необоpи́мую нам даpова́вый, Хpисте́ Бо́же,/ тех моли́твами сове́ты язы́ков pазоpи́,/ Це́рковь святу́ю укрепи́,// я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Кондак, глас 2‑й

С высоты́ му́дрии благода́ть прие́мше,/ су́щим во искуше́ниих предстои́те, всехва́льнии./ Те́мже отрокови́цу святи́и от сме́рти го́рькия изба́висте:// вы бо вои́стинну есте́ Еде́су сла́ва и ми́ру ра́дость.

Молитва

О, пресла́внии му́ченицы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! К вам, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником, мы немощни́и и недосто́йнии прибега́ем, усе́рдно моля́ще: не пре́зрите ны, во мно́гая беззако́ния впа́дшия и по вся дни и часы́ согреша́ющия: наста́вите на путь пра́вый заблу́ждшия, исцели́те стра́ждущия и скорбя́щия; соблюди́те ны в непоро́чнем и целому́дреннем житии́, и я́коже дре́вле, та́ко и ны́не покрови́телие супру́жеств пребу́дите, в любви́ и единомы́слии сия́ утвержда́юще и от всех злых и бе́дственных обстоя́ний избавля́юще. Защити́те, о многомо́щнии испове́дницы, вся правосла́вныя христиа́ны от напа́стей, злых челове́к и ко́зней де́монских: огради́те я от неча́янныя сме́рти, умоля́юще Всеблага́го Го́спода, да вели́кия и бога́тыя ми́лости нам, смире́нным рабо́м Свои́м, проба́вит. Не́смы бо досто́йни нечи́стыми устна́ми призыва́ти великоле́пое и́мя Созда́теля на́шего, а́ще не вы, святи́и му́ченицы, за ны хода́таи бу́дете: сего́ ра́ди к вам прибега́ем и предста́тельства ва́шего пред Го́сподем о нас про́сим. Та́кожде изба́вите нас от гра́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и вся́каго душепа́губнаго обстоя́ния. Ей, страстоте́рпцы Христо́вы, устро́йте нам моли́твами ва́шими вся блага́я и поле́зная, да благоче́стно житие́ вре́менное преше́дше и кончи́ну непосты́дну стяжа́вше, удосто́имся те́плым засту́плением ва́шим со все́ми святы́ми одесну́ю правосу́днаго Бо́га Судии́ ста́ти и Того́ непреста́нно сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О заступничестве вдов и сирот, о помощи в нужде

Святителю Димитрию Ростовскому

Тропарь,глас 8‑й

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю,/ Росси́йский целе́бниче, и но́вый к Бо́гу моли́твенниче,/ списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́,/ цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8‑й

Звезду́ Росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую,/ и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую,/ всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую,/ ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия,/ той бо все́м вся написа́, я́же к наставле́нию,/ да всех приобря́щет, я́коже Па́вел Христу́,// и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Молитва

О, всеблаже́нный святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Христо́в, Златоу́сте Росси́йский, услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки А́нгелы предстои́ши! Умоли́ Его́ благоутро́бие, да не осу́дит нас по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от Ще́дрого Бо́га, но в сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни; изба́ви нас возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохрани́, ве́рных укрепи́, заблужда́ющих обрати́ и всем да́руй вся, я́же ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая; Оте́чество твое́ сохрани́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жие Крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, о́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и поклоня́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О благополучии второго брака

Преподобной Афанасии игуменье

Тропарь, глас 8‑й

В тебе́ ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, прии́мши бо кре́ст, после́довала еси́ Христу́, и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо: прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней, те́мже и со а́нгелы сра́дуется преподо́бная Афана́сия, ду́х тво́й.

Кондак, глас 2‑й

За любо́вь Госпо́дню преподо́бная, поко́я жела́ние возненави́дела еси́, поще́нием ду́х тво́й просвети́вши, кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́: но моли́твами твои́ми проти́вных шата́ние разори́.

О скором возвращении супруга из дальней отлучки

Сорока Севастийским мученикам

Тропарь,глас 3‑й

Стpастоте́pпцы Хpисто́вы четы́pедесяте,/ во гpа́де Севасти́йстем му́жественно постpада́вшии,/ чpез огнь и во́ду пpоше́дшии,/ в поко́й ве́чный вше́дшии,/ моли́теся о нас ко Го́споду/ да жизнь ми́pну сохpани́т// и ду́ши на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 6‑й

Все во́инство ми́ра оста́вльше,/ на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся,/ страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять,/ сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии,/ досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с// и венце́в мно́жество.

Молитва

О, святи́и, сла́внии страстоте́рпцы Христо́вы, четы́редесяте, во гра́де Севасти́и Христа́ ра́ди му́жественно пострада́вшии, чрез о́гнь бо и во́ду проидо́сте и, я́ко дру́зи Христо́вы, в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́мате ве́лие дерзнове́ние ко пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о ро́де христиа́нском, наипа́че же о почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу и с ве́рою и любо́вию вас призыва́ющих. Испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да, в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг, ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам защи́тницы от всех враг, ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея и та́ко просла́вим вели́кое и достопоклоня́емое И́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О помощи в житейских делах, о благословении Божием над домом

Священномученику Власию, епископу Севастийскому

Тропарь, глас 4‑й

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Вла́сие./ Моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8‑й

Свяще́ния пома́занием и муче́ния кро́вию украси́лся еси́, сла́вне Вла́сие,/ и сия́еши всю́ду, в Вы́шних лику́я/ и нас назира́я, в храм твой прише́дшия/ и в нем тебе́ непреста́нно зову́щия:// всех нас соблюди́.

Молитва

Преблаже́нне и приснопа́мятне священному́чениче Вла́сие, ди́вный страда́льче и предста́телю наш те́плый, по отше́ствии твое́м в жи́знь ве́чную призыва́ющим твое́ свято́е и́мя посо́бствовати и во вся́ких проше́ниях услы́шанным бы́ти обеща́вый! Се, ны́не к тебе́ уго́днику Бо́жию, я́ко ко и́стинному хода́таю спасе́ния, притека́ем и смире́нно мо́лимся: предста́ни нам в по́мощь, у́зами грехо́в свя́занным, подви́гнися на всемо́щныя твоя́ к Бо́гу моли́твы и помоли́ся о нас гре́шных: тя бо, недосто́йнии, призыва́ти на заступле́ние дерза́ем, и жела́ем от всех грехо́в на́ших тобо́ю свобожде́ние получи́ти. О, свя́тче Бо́жий Вла́сие! В сокруше́нии и смире́нии се́рдца на́шего пред тобо́ю припа́даем и мо́лимся: осия́й нас, омраче́нных наве́ты вра́жиими, све́том благода́ти свы́ше, да в нем ходя́ще, не преткне́м о ка́мень ног на́ших. Тя, я́ко сосу́д в че́сть избра́нный и испо́лненный благода́ти Бо́жия, мо́лим: сподо́би нас гре́шных от исполне́ния твоего́ жела́емое прия́ти, и исцели́ на́ша душе́вныя и теле́сныя я́звы, грехо́м же на́шим проще́ние и душе́вному и теле́сному на́шему здра́вию спасе́ние поле́зное у Го́спода испроси́, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство о душа́х и телесе́х на́ших, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.