Молитвы о помощи в родах

Моли́тва Господу о дарова́нии терпе́ния

Господь Иисус Христос

О, Ди́вный созда́телю Человеколюби́вый Влады́ко, многоми́лостивый Го́споди! С се́рдцем сокруше́нным и смире́нным си́це молю́ Тя́: не возгнуша́йся гре́шнаго моле́ния моего́, не отри́ни сле́з мои́х и воздыха́ния, услы́ши мене́, я́коже Ханане́ю, не пре́зри мене́, я́коже блудни́цу, яви́ и на мне́, гре́шнем, вели́кую ми́лость человеколю́бия Твоего́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, поми́луй и подкрепи́ мя́, да вся́ посыла́емыя от Тебе́ беды́ и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных бла́г претерплю́: изря́днее же печа́ль мою́ на ра́дость претвори́, да не в отча́яние впаду́ и поги́бну а́з, оканный. Ты́ бо еси́ исто́чник ми́лости и непосты́дная спасе́ния на́шего наде́жда, Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Ди́вный созда́тель Человеколюби́вый Влады́ка, многоми́лостивый Го́сподь! С раскаявшимся во грехах и смире́нным се́рдцем молю́ Тебя́: не отвращайся гре́шного моле́ния моего́, не отвергни слёз мои́х и воздыханий, услы́шь меня, как Хананеянку, не пренебрегни мной, как и блудни́цой, покажи и на мне́, гре́шном, вели́кую ми́лость человеколю́бия Твоего́, одеждой Твоей честной защити́, поми́луй и подкрепи́ меня́, да все посыла́емые от Тебя беды и напа́сти со благодаре́нием в наде́жде ве́чных бла́г буду терпеть: особенно печа́ль мою́ на ра́дость измени, да не в отча́яние я окаянный впаду́ и поги́бну. Ты́ — исто́чник ми́лости и безбоязненная наде́жда на́шего спасе́ния, Христе́ Бо́же на́ш, и Тебе́ сла́ву воссылаем со Безнача́льным Твои́м Отцом и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Помо́щница в ро́дах»

bcb03f02c1dfdd3ee7b57a71682ae875 225x300 - Молитвы о помощи в родах

Молитва 1‑я

О, Пресвята́я Богоро́дице, Ма́ти на́ша милосе́рдная! Яви́ на на́с, в печа́ли су́щих и во гресе́х всегда́ пребыва́ющих рабе́х Твои́х (имена́), ми́лость Свою́ и не пре́зри на́с, многогре́шных рабо́в Свои́х.
К Тебе́ прибега́ем, Пресвята́я Богоро́дице, мно́гое мно́жество сознавая прегреше́ний на́ших и мо́лимтися: посети́ немощству́ющыя на́ши души́ и испроси́ у возлю́бленнаго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти на́м, раба́м Твои́м (имена́), проще́ние. Еди́на Пречи́стая и Благослове́нная, все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем: Премилосе́рдная Ма́ти Бо́жия, сохрани́ на́с под покро́вом Свои́м.

Перевод: О, Пресвята́я Богоро́дица, Матерь на́ша милосе́рдная! Покажи на на́с, находящихся в печа́ли и во грехах всегда́ пребыва́ющих рабах Твои́х (имена́), ми́лость Свою́ и не пренебрегай нами, многогрешными рабами Своими.
К Тебе́ прибега́ем, Пресвята́я Богоро́дица, мно́гое количество понимая прегреше́ний на́ших и умоляем Тебя: обрати внимание на больные на́ши души́ и испроси́ у возлю́бленного Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ть на́м, раба́м Твои́м (имена́), проще́ние. Одна Пречи́стая и Благослове́нная, всё упова́ние на́ше на Тебя́ возлага́ем: Премилосе́рдная Матерь Божья, сохрани́ на́с под покро́вом Свои́м.

Молитва 2‑я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зри́м Тя́ на святе́й ико́не во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно се́й лобыза́юще, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице: на́с, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия и́х, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй и́м здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия и́х испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из у́ст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.
О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия на́с боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на на́с ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри сле́з и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши на́с в де́нь ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы́, и ча́да на́ша, просла́вим Тя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Прими, о Госпожа Богороди́тельница, слёзные моления рабо́в Твои́х, к Тебе́ прибегающих. Видим Тебя на святой ико́не в животе нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. Если и без боли Ты родила́ Его́, но материнские ско́рби знаешь и болезни сыновей и дочерей людских видишь. Также усердно припа́дая к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и с умиле́ннием его лобыза́я, мо́лим Тебя́, Всеми́лостивая Влады́чица: на́с, гре́шных, осуждённых в боле́знях рожать и в печа́лях пита́ть дитей на́ших, ми́лостивно пощади́ и сострадательно заступись, младе́нцев на́ших, также и родивших и́х, от тяжёлой болезни и горькой ско́рби изба́вь; да́руй и́м здоровье и твёрдость, да и пита́емые от си́лы в си́лу вырастут, и пита́ющия и́х напо́лнятся ра́дости и утеше́ния, так и ны́не предста́тельством Твои́м ³ Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь Себе хвалу (Пс.8:3).
О, Ма́терь Сы́на Божьего! Умилосе́рдись на матерей сыно́в челове́ческих и на больных людей Твоих: настигли на́с боле́зни ско́ро исцели́, стесняющие на́с ско́рби и печа́ли утоли́ и не пренебреги слёз и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́шь на́с в де́нь ско́рби, перед ико́ной Твое́й припа́дающих, и в де́нь ра́дости и избавле́ния приими́ благодарные хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша к Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет к грехам и болезням на́шим и продлит ми́лость Свою́ знающим и́мя Его́, потому что мы́ и дети на́ши, просла́вим Тебя́, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3‑я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни на́с не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, все́х ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да да́ст ражда́ти на́м ча́д Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т на́с в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует на́м все́м, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ на́с под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злы́х свободи́, тя́жких бе́д, напа́стей и сме́ртей отврати́. Да́ждь благода́тное прозре́ние, ду́х сокруше́ния о гресе́х, да́ждь зре́ти всю́ высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго на́м Христо́ва уче́ния; храни́ на́с от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси́, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Госпожа Влады́чица Богоро́дица, в земно́й жи́зни на́с не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ слёзы и скорбь принесу́, если не к Тебе́, все́х ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рой, любо́вью, Матерь Жизни, молю́ Тебя: да вразуми́т Госпо́дь православный народ для спасе́ния, да да́ст рожать на́м детей Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да сохранит на́с в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует на́м все́м, в покро́ве благода́ти Твоей, земно́е утеше́ние. Сорани́ на́с под покровом ми́лости Твоей, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помоги́, от покушений злы́х освободи́, тя́жких бе́д, напа́стей и сме́ртей отверни́. Да́й благода́тное прозре́ние, ду́х раскаяния о грехах, да́й видеть всю́ высоту́ и чистоту́ дарова́нного на́м Христо́ва уче́ния; сохрани́ на́с от поги́бельного отчужде́ния, да все, благодарно воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся небе́сного покоя и там с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́ного Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Цели́тельница»

Икона Богородицы Целительница

Молитва 1‑я1

Приими́, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, печа́льныя сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приноси́мыя от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей и прислу́шающей моле́ния на́ша и подаю́щей с ве́рой прося́щим. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, рассла́бленных и неду́жных исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от бед избавля́еши, прокаже́нных очища́еши и ма́лых дете́й ми́луеши, еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от у́з и темни́цы свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему.
О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих и чту́щих Тя и вопию́щих во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Прими, о Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпожа Влады́чица Богоро́дица Де́ва, печа́льные эти моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приносимые от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих с умиле́нием, как к Тебе́ Само́й здесь находящейся и прислушивающейся к моле́ниям на́шим и подаю́щей с ве́рой прося́щим. Каждого просьбу исполняешь, ско́рби облегча́ешь, больным здоровие да́руешь, рассла́бленных и неду́жных исцеля́ешь, из бесноватых бесов выгоня́ешь, обиженных от бед избавля́ешь, прокажённых очищаешь и младенцев ми́луешь, ещё, о Госпожа Влады́чица Богоро́дица, от у́з и темниц освобождаешь и всякие страсти лечишь: всё возможно по Твоему хода́тайству к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему.
О, Всепе́тая Ма́терь, Пресвята́я Богоро́дица! Не переста́вай моли́ться о нас, недосто́йных рабах Твои́х, сла́вящих Тебя́ и почита́ющих Тебя́, и имеющих наде́жду невозвра́тную и ве́ру искреннюю к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих и почитающих Тебя и вопию́щих во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, Пресвята́я Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, Вы́сшая все́х небе́сных си́л и Святе́йшая все́х святы́х. Припа́даем и покланя́емся Тебе́ и усе́рдно мо́лим Тя́, Всеси́льную ро́да на́шего Засту́пницу и Помо́щницу, исцели́ на́ша души́ и телеса́, боле́знующия ра́нами грехо́в и страсте́й многоразли́чных, изба́ви на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния. Сохрани́ от душепа́губных уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́нии неви́димых враго́в. Пода́ждь на́м христиа́нскую кончи́ну безболе́зненну, ми́рну, непосты́дну, Святы́х Та́йн прича́стну. Сподо́би на́с на нелицеприя́тнем суди́ще Христо́ве ста́ти одесну́ю Всепра́веднаго Судии́ и блаже́нный гла́с Его́ услы́шати: Прииди́те благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Госпожа Цари́ца Богоро́дица, Вы́сшая все́х небе́сных си́л и Святе́йшая все́х святы́х. Припа́даем и покланя́емся Тебе́ и усе́рдно мо́лим Тебя́, Всеси́льную ро́да на́шего Засту́пницу и Помо́щницу, исцели́ на́ши ду́ши и тела́, болеющие ра́нами грехо́в и огромным количеством различных страсте́й, изба́вь на́с от вся́ких напа́стей, бе́д, скорбе́й и ве́чного осужде́ния. Сохрани́ от губяших душу уче́ний и безве́рия, от льсти́вых и на́глых нападе́нии неви́димых враго́в. Пода́й на́м христиа́нскую кончи́ну безболе́зненную, спокойную, беспосты́дную, прича́стную к Святы́м Та́йнам. Сподо́би на́с на нелицеприя́тном суде Христовом ста́ть одесну́ю Всепра́ведного Судьи́ и блаже́нный голос Его́ услы́шать: «Придите ко Мне, благословенные Моим Отцом, получите ваше наследство – Царство, приготовленное вам еще от создания мира» (Мф.25:34). Ами́нь.

Кондак

О, Всепе́тая Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ми́лостивно приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше, изба́ви на́с от вся́кия напа́сти, боле́зни и внеза́пныя сме́рти и сподо́би на́с насле́дниками бы́ти Ца́рствия Небе́снаго и со все́ми святы́ми воспева́ти Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

Перевод: О, Всепе́тая Ма́терь Сладча́йшего Го́спода на́шего Иису́са Христа́, ми́лостивно прими это ма́лое моле́ние на́ше, изба́вь на́с от вся́кой напа́сти, боле́зни и неожиданной сме́рти и сподо́би на́с насле́дниками бы́ть Ца́рства Небе́сного и со все́ми святы́ми воспева́ть Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Скоропослу́шница»

p1b1redbuuffe1gu3q797b15tma 190x300 - Молитвы о помощи в родах

Молитва 1‑я

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Скоропослу́шная Засту́пнице все́х, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Твоего́ на непотре́бных ра́б Твои́х (имена́), услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву на́с, гре́шных, и принеси́ ю́ к Сы́ну Твоему́, умоли́ Его́, да озари́т мрачные души́ на́ша све́том Боже́ственным благода́ти Своея́ и очи́стит умы́ на́ша от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее се́рдце на́ше и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т ны́ на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся́ соде́янная на́ми зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т небе́снаго Своего́ ца́рствия. О, преблагослове́нная Богоро́дице Скоропослу́шница не пре́зри у́бо на́м, ско́рбным, и не попусти́ поги́бнути на́м в бе́здне грехо́в на́ших, на Тя́ по Бо́зе все́ на́ше упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству вруча́ем ся́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Де́ва, Ма́терь Го́спода Вы́шняго, Скоропослу́шная Засту́пница все́х, к Тебе́ с ве́рой прибега́ющих! Посмотри с высоты́ небе́сного вели́чия Твоего́ на непотре́бных ра́б Твои́х (имена́), услы́шь как можно скорее смире́нную моли́тву на́с, гре́шных, и принеси́ её к Сы́ну Твоему́, умоли́ Его́, да озари́т мрачные души́ на́ши све́том Боже́ственным благода́ти Своей и очи́стит умы́ на́ши от по́мыслов су́етных, да успокоит стра́ждущее се́рдце на́ше и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т нас на добрые дела́ и укрепи́т рабо́тать Ему́ со стра́хом, да прости́т всё то злое, которое мы сделали, да изба́вит от ве́чных му́к и не лиши́т небе́сного Своего́ ца́рства. О, преблагослове́нная Богоро́дица Скоропослу́шница не пренебрегай нами, которые ско́рбят, и не попусти́ поги́бнуть на́м в бе́здне грехо́в на́ших, на Тебя́ после Бо́га всё на́ше упова́ние и наде́жда на спасе́ние, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству вруча́ем себя́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че все́х прия́вшая, мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость все́м, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим! Мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери человеколюби́ваго Влады́ки, удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́ и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити все́, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ (имена́) благода́тию Твое́й, пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду, и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гне́в Бо́жий душе́внаго расслабления, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в се́м ве́це, и в бу́дущем ве́чных бла́г сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Преблагослове́нная Влады́чица, Присноде́ва Богоро́дица, Бо́га Сло́ва более вся́кого сло́ва на спасе́ние на́ше родившая, и благода́ть Его́ преизоби́льно более все́х показавшая, мо́ре явившаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с неиссякаемая река́, пролива́ющая бла́гость все́м, с ве́рой к Тебе́ прибега́ющим! Мо́лимся к Тебе́, всеще́дрой Ма́тери человеколюби́вого Влады́ки, покажи на на́с пребога́тые ми́лости Твои и проше́ния на́ши, которые мы к Тебе приносим, о Скоропослу́шница, ускори́ испо́лнить всё, то что на по́льзу в утеше́ние и спасе́ние каждому готовишь. Посети́, Преблага́я, рабов Твоих (имена́) благода́тью Твое́й, подай больным исцеление и безупречное здоровье, находящимся в смятении тишину́, пленённым свобо́ду, и разными болезнями стра́ждущих уте́шь. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отставь гне́в Бо́жий. Душе́вного расслабления, от волнения страсте́й и грехопаде́ний освободи́ рабов Твоих, да без соблазна во вся́ком благоче́стии поживем в этой жизни, и в бу́дущей ве́чных бла́г сподо́бимся благода́тью и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Которому подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отцом и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Сло́во пло́ть бы́сть»

p1bb6ldk924tqp52air10kc1j093 278x300 - Молитвы о помощи в родах

Богоро́дице Де́во, Пренепоро́чная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Засту́пнице ро́да христиа́нскаго!
Пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю предстоя́ще, отцы́ на́ши моли́ша Тя́, да яви́ши покро́в Тво́й и заступле́ние стране́ приаму́рстей. Те́мже и мы́ ны́не мо́лим Тя́: гра́д на́ш и страну́ сию́ от нахожде́ния иноплеме́нных соблюди́ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́. Да́руй ми́рови ми́р, земли́ плодо́в изоби́лие; сохрани́ во святы́ни па́стырей на́ших, во святы́х хра́мех тружда́ющихся: осени́ вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей и́х. Утверди́ в правове́рии и единомы́слии бра́тий на́ших: заблу́ждших же и отсту́пльших от правосла́вныя ве́ры вразуми́ и соедини́ Святе́й Це́ркви Сы́на Твоего́. Бу́ди все́м притека́ющим к ико́не Твое́й покро́в, утеше́ние и приста́нище от вся́ких зо́л, бе́д и обстоя́ний, Ты́ бо еси́ больны́х исцеле́ние, скорбя́щих утеше́ние, заблу́ждших исправле́ние и вразумле́ние.
Приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ я́ ко престо́лу Всевы́шняго, я́ко да Твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Богоро́дица Де́ва, Пренепоро́чная Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего, Засту́пница ро́да христиа́нского!
Перед чудотво́рной ико́ной Твое́й стоя, отцы́ на́ши молили Тебя́, да покажешь покро́в Тво́й и заступле́ние в приамурской области. Так и мы́ ны́не мо́лим Тебя́: город на́ш и эту областьот варварского нападения сбереги и от междоусо́бной войны сохрани́. Да́руй миру ми́р, земле изоби́лие плодо́в; сохрани́ в святости пастырей на́ших, в святы́х хра́мах трудящихся: покрой вседержа́вным покро́вом Твои́м строи́телей и благотвори́телей и́х. Утверди́ в правой ве́ре и единомы́слии бра́тий на́ших: заблудившихся и отступивших от правосла́вной ве́ры вразуми́ и соедини́ с Святой Це́рковью Сы́на Твоего́. Бу́дь все́м прибегающим к ико́не Твое́й покро́вом, утеше́нием и приста́нищем от вся́ких зо́л, бе́д и обстоя́ний, Ты́ для больны́х исцеле́ние, для скорбя́щих утеше́ние, для заблу́дившихся исправле́ние и вразумле́ние.
Прими на́ши моле́ния и вознеси́ их ко престо́лу Всевышнего, да Твоей заботой сбережённые и покро́вом Твои́м защищённые, просла́вим Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

В тру́дных ро́дах:

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «Федоровской»

p1bbt8t7uv16is11fp1qhvdlqrc03 253x300 - Молитвы о помощи в родах

О, Премилосе́рдая Госпоже́, Цари́це, Богоро́дице, приими́ смире́нное моле́ние на́ше и не отри́ни на́с, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся на́с недосто́йных, но я́ко милосе́рдая, не преста́ни моля́щи Его́же родила́ еси́, да да́рует проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасе́т на́с и́миже ве́сть судьба́ми. Поми́луй на́с, Влады́чице, поми́луй на́с, не́сть бо на́м спасе́ния от де́л. Те́мже ве́рно вопие́м Ти́: поми́луй рабы́ Твоя́ и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сно благи́х де́л. При́зри на на́с недосто́йных, Ты́ бо упова́ние и покро́в на́ш, жи́знь и све́т се́рдцу на́шему. Я́ко невече́рний Све́т от чре́ва Твоего́ воздви́гшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отжени́ вся́ку мглу́ се́рдца на́шего. Да́руй на́м умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би на́с по вся́ дни́ живота́ на́шего твори́ти во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во все́м благоугожда́ти Ему́ еди́ному. О, Богома́ти, не преста́ни моля́щи ро́ждшагося от Тебе́ за ны́ и подава́й на́м ско́рую по́мощь и утеше́ние в ско́рбех и напа́стех и злострада́ниих, изба́ви ны́ от клеветы́ и зло́бы челове́ческия, от вра́г ви́димых и неви́димых и вся́кия ну́жды и печа́ли. Сотвори́ ми́лостива на́м бы́ти Бо́га на́шего, отврати́ гне́в Его́ на ны́ дви́жимый и изба́ви ны́ от належа́щаго и пра́веднаго Его́ преще́ния. О, Боголюби́вая Влады́чице, а́нгелов украше́ние, му́чеников сла́во и все́х святы́х ра́досте, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит на́с в покая́нии сконча́ти живота́ на́шего тече́ние. В сме́рти же ча́с, Пресвята́я Де́во, изба́ви на́с от вла́сти бесо́вския и осужде́ния, и отве́та, и стра́шнаго испыта́ния, и мыта́рств го́рьких и огня́ ве́чнаго, да сподо́бльшеся сла́внаго Ца́рствия Бо́жия, велича́ем Тя́ и сла́вим вопло́щшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего, Ему́ же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

Перевод: О, Премилосе́рдая Госпожа, Цари́ца, Богоро́дица, прими смире́нное моле́ние на́ше и не отвергни на́с, заступле́ние и прибе́жище на́ше, и не возгнуша́йся на́с недосто́йных, но как милосе́рдная, непреста́но молишь Того, Которого Ты родила́, да да́рует проще́ние мно́гих согреше́ний на́ших, да спасёт на́с теми путями, которыми Он один знает. Поми́луй на́с, Влады́чица, поми́луй на́с, не́т на́м спасе́ния от де́л. Также ве́рно вопие́м Тебе: поми́луй рабов Твоих и непло́дное се́рдце на́ше покажи́ плодоно́сным благи́х де́л. Посмотри на на́с недосто́йных, Ты́ — упова́ние и покро́в на́ш, жи́знь и све́т се́рдцу на́шему. Как немеркнущий Све́т от чре́ва Твоего́ поднявшая, озари́ ду́шу на́шу, Чи́стая, и отгони вся́кую тьму се́рдца на́шего. Да́руй на́м умиле́ние, покая́ние и сокруше́ние серде́чное. Сподо́би на́с во все дни́ жизни нашей твори́ть во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и во всём благоугожда́ть Ему́ одному. О, Богома́терь, непрестанно молишь родившегося от Тебя за нас, и подава́й на́м быструю по́мощь и утеше́ние в ско́рбях и напа́стях и злостраданиях, изба́вь нас от клеветы́ и зло́бы человеческой, от вра́гов ви́димых и неви́димых и вся́кой ну́жды и печа́ли. Сделай сострадающим к на́м Бо́га на́шего, обрати гне́в Его́ на нас находящий, и изба́вь нас от стесняющей и пра́ведной Его́ угрозы. О, Боголюби́вая Влады́чица, а́нгелов украше́ние, му́чеников сла́ва и все́х святы́х ра́дость, с ни́ми моли́ Го́спода, да сподо́бит на́с в покая́нии окончить жизнь нашу. В час сме́рти, Пресвята́я Де́ва, изба́вь на́с от вла́сти бесо́вской и осужде́ния, и отве́та, и стра́шного испыта́ния, и мыта́рств го́рьких и ве́чного огня́, да удостоившись сла́вного Ца́рства Божьего, велича́ем Тебя́ и сла́вим воплотившегося от Тебя Христа́ Бо́га на́шего, Которому сла́ва с Отцом и Святы́м Ду́хом, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

* * *

Бо́жией Ма́тери в че́сть Ея́ ико́ны «При́зри на смире́ние»

ecf2e06364602a14033714b3de04b41d 202x300 - Молитвы о помощи в родах

Аудио:01:21

О, Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и Честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це! При́зри с высоты́ небе́сной ми́лостивым Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, со умиле́нием и слеза́ми моля́щихся Тебе́; не лиши́ на́с Твоего́ заступле́ния и покро́ва Держа́внаго в стра́нствии се́м земно́м, многоско́рбном и многомятежном. Спаси́ на́с в поги́бели и ско́рби су́щих, воздви́гни из глубины́ грехо́вныя, просвети́ у́м на́ш, омраче́нный страстьми́ и уврачу́й я́звы ду́ш и теле́с на́ших!
О, Всеще́драя Ма́ти Человеколюби́ваго Влады́ки! Удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу к де́ланию за́поведей Христо́вых, умягчи́ окамене́лая се́рдца на́ша любо́вию к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м сокруше́ние серде́чное и покая́ние и́стинное, да очи́стившеся от скве́рны грехо́вныя, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем и нелицеприя́тнем Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, Пресвята́я Госпожа, Де́ва Богоро́дица, вы́сшая Херуви́мов и Честне́йшая Серафи́мов, Богоизбра́нная Отрокови́ца! Посмотри с небе́сной высоты́ ми́лостивным Твои́м о́ком на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, с умиле́нием и слеза́ми моля́щихся Тебе́; не лиши́ на́с Твоего́ заступле́ния и покро́ва Держа́вного в этом земном стра́нствии, многоско́рбном и многомятежном. Спаси́ на́с, находящихся в поги́бели и ско́рби, подними из глубины́ грехо́в, просвети́ у́м на́ш, помраче́нный страстями и излечи я́звы ду́ш и тел на́ших!
О, Всеще́драя Ма́терь Человеколюби́вого Влады́ки! Удиви́ на на́с самые богатые ми́лости Твои, укрепи́ немощну́ю во́лю на́шу, чтобы исполнять заповеди Христовы, умягчи́ окаменелые се́рдца на́ши любо́вью к Бо́гу и бли́жним, да́руй на́м серде́чное раскаяние о грехах и и́стинное покая́ние, да очистившись от скве́рны грехо́вной, сподо́бимся спокойной христиа́нской кончи́ны и до́брой защиты на Стра́шном и нелицеприя́тном Суде́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Которому с Безнача́льным Его́ Отцом и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к

О, Всепе́тая Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, неисчерпа́емое мо́ре Боже́ственных даро́в, Ты́ еси́, Всесвята́я Де́во! Я́ко светопода́тельную лампа́ду, еле́ем ми́лости испо́лненную, созерца́ем Тя́ оча́ми ве́ры и кро́тким сия́нием Твои́м озаря́еми, любо́вию же Твое́ю при́сно согреваемии, Тебе́, я́ко благо́й Засту́пнице на́шей, со умиле́нием глаго́лем: приими́ благоутро́бно моле́бное пе́ние на́ше с ве́рою Тебе́ возноси́мое, и всеси́льными моли́твами Твои́ми умоли́, Влады́чице, изба́витися на́м гре́шным вре́менных бе́д и ве́чныя му́ки, да спасе́ннии Тобо́ю просла́вим и в бу́дущей жи́зни Всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, ве́рно зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

Перевод: О, Всепе́тая Ма́терь Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ты — неиссякаемое мо́ре Боже́ственных даро́в, о Всесвята́я Де́ва! Словно светопода́тельную лампа́ду, еле́ем ми́лости напо́лненную, видим Тебя́ оча́ми ве́ры и кро́тким сия́нием Твои́м просвещаемся, любо́вью же Твое́й всегда согреваемии, к Тебе́, словно к благо́й Засту́пнице на́шей, с умиле́нием говорим: прими милостивное моле́бное пе́ние на́ше с ве́рой Тебе́ поднимаемое, и всеси́льными моли́твами Твои́ми умоли́, Влады́чица, чтобы спастись на́м гре́шным от вре́менных бе́д и ве́чных му́к, да спасённые Тобо́й просла́вим и в бу́дущей жи́зни Всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, с верой взывая Ему́: Аллилу́иа.

* * *

Великомученице Екатерине (при трудных родах)

p1b2nj5cojspt1gaf137q1t64lq59 216x300 - Молитвы о помощи в родах

Молитва

О, свята́я де́во и великому́ченице Екатери́не! Мо́лим тя́: при́зри на бе́дствия гре́шных ра́б Бо́жиих (имена́), сотвори́ на́с го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспеши́ на́м моли́твами твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, к ми́ру пристра́стие и ко́зни злы́х духо́в, на на́с зло́бно вою́ющих; да твои́м предста́тельством во дни́ жития́ сего́ свобо́дни яви́мся от вражде́бных и́х нападе́ний и по исхо́де от возду́шных и́х истяза́ний. О, прему́драя де́во! Да́руй на́м вся́ я́же к по́льзе проше́ния, мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у Возлю́бленнаго Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы́ ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая бла́гостию Милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, че́сть и благодаре́ние всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: О, свята́я де́ва и великому́ченица Екатери́на! Мо́лим тебя́: посмотри на бе́дствия гре́шных ра́бов Божьих (имена́), дай нам думать о вышнем, а не о земном. Поспеши к на́м моли́твами твои́ми победить похоти плоти, пристрастия к ми́ру и ко́зни злы́х духо́в, с на́ми зло́бно вою́ющих; да твои́м предста́тельством во дни́ этой жизни станем свободными от вражде́бных и́х нападе́ний и по исхо́де от возду́шных и́х испытаний. О, прему́драя де́ва! Да́руй на́м всё, что для по́льзы проше́ния, мо́жешь мно́гое испроси́ть у Возлю́бленного Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы́ знаем, что мно́го мо́жет моли́тва пра́ведного, пособляемая бла́гостью Милосе́рдного Бо́га, Которому сла́ва, че́сть и благодаре́ние всегда́, ны́не и во ве́ки веко́в.

Конда́к

О, свята́я великому́ченице Екатери́но! Приими́ сие́ похва́льное пе́ние и изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых и от ве́чнаго муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохрани́, да с тобо́ю при́сно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Перевод: О, свята́я великому́ченица Екатери́на! Прими это похва́льное пе́ние и изба́вь на́с от вра́гов ви́димых и неви́димых и от ве́чного муче́ния твои́м благоприя́тным хода́тайством сохрани́, да с тобо́й всегда поём Бо́гу: Аллилу́иа.

* * *

Проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, родителям Иоа́нна Предте́чи

p1asjpdh61ahp1768ap5grq16433 213x300 - Молитвы о помощи в родах

Моли́тва 1‑я

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тии ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Перевод: О преблаже́нные уго́дники Бо́жьи, все святые, предстоя́щие Престо́лу Пресвятой Тро́ицы и наслажда́ющиеся неизрече́нного блаже́нства! Сегодня, в де́нь о́бщего ва́шего торжества́, ми́лостивно посмотрите на на́с, ме́ньших бра́тьев ва́ших, принося́щих ва́м это хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблагого Го́спода; знаем, точно знаем, что всё, то что вы захотите испроси́ть у Него́, мо́жете. Также смире́нно мо́лимся к ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и праведной Елисаве́те, моли́те Ми́лостивого Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шей ре́вности, чтобы сохранить святые Его́ за́поведи, да бы, да быстро идя по стопа́м ва́шим, смогли земную жизнь с доброде́тельми и без поро́ка прожить, и в покая́нии дости́гнуть пресла́вных ра́йских поселе́ний, и та́м вместе с ва́ми прославля́ть Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Моли́тва 2‑я

О, святы́е уго́дники Бо́жии проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, по́двигом до́брым подвиза́лись на земли́, восприя́ли еси́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь все́м лю́бящим Его́; те́мже ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́те моле́ния на́ша о рабе́х Бо́жиих (имена́) и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и по́мощи на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, святы́е уго́дники Бо́жьи пророк Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, по́двигом до́брым вы подвиза́лись на земле, приняли на небесах вене́ц пра́вды, которые пригото́вил Госпо́дь все́м, кто возлюбил Его́; также ра́дуемся о дивном окончании жизни ва́шей и чти́м святу́ю па́мять ва́шу. Вы́ же, предстоя́ Престо́лу Бо́жьему, прими́те моле́ния на́ши о рабах Бо́жьих (имена́) и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о прощении нам всякого согрешения и по́мощи на́м вста́ть проти́в ко́зней дьявольских, да избавимся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́кого зла́, благоче́стно и пра́ведно поживём в этом веке и сподо́бимся ва́шим ходатальством, если мы и недосто́йны, видеть блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́ного во святы́х Свои́х сла́вимого Бо́га, Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Великому́ченице Анастаси́и Узореши́тельнице

Anastasiia Uzoreshitelnitca 215x300 - Молитвы о помощи в родах

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты́ душе́ю на небеси́ у престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же, да́нною тебе́ благода́тию, разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на ра́б Бо́жиих (имена́), прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о на́с, и испроси́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умоли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы́ ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, многострада́льная и прему́драя великому́ченица Христо́ва Анастасия! Ты́ душою на небе у престо́ла Госпо́да предстои́шь, на земле, да́нной тебе́ благода́тью, разли́чные соверша́ешь исцеле́ния. Посмотри ми́лостивно на ра́бов Бо́жьих (имена́), прося́щих твоей по́мощи: направь к Го́споду святые моли́твы твои о на́с, и испроси́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь; умоли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шном суде́ Своём, да сподо́бимся и мы́ вместе с тобой сла́вить Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Преподо́бной Мела́нии Римляныне

p18dd1mrj21vsc1oanqcvql11dfa5 209x300 - Молитвы о помощи в родах

О, пресла́вная ма́ти Мела́ние, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о на́с моли́твеннице! Приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; испроси́ раба́м Бо́жиим (имена́) и все́м правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся́ блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бе́д и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Е́й, чадолюби́вая ма́ти на́ша, тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы ну́жды на́ша духо́внии и житейскии, при́зри на ны́ ма́терним о́ком, и твои́ми моли́твами отврати́ от на́с колеба́ние вся́ким ве́тром уче́ния, злы́х и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние; утверди́ же во все́х ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да все́м, и словесы́ и писа́нии и дела́ми, сла́вится среди́ на́с Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же че́сть и сла́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, пресла́вная ма́терь Мела́ния, быстрая на́ша помо́щница и засту́пница и неутомимая о на́с моли́твенница! Прими проше́ния на́ши и принеси́ их ко Престо́лу Милосе́рдного Отца́ Небе́сного, потому что дерзнове́ние к Нему́ имеешь; испроси́ раба́м Бо́жьим (имена́) и все́м правосла́вным христиа́нам ве́чное спасе́ние и вре́менное благополучие, ще́дрое благослове́ние на все благие дела́ и начина́ния на́ши, ты быстрое избавле́ние от вся́ких бе́д и скорбе́й. О чадолюби́вая ма́терь на́ша, тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жьему, известны ну́жды на́ши духо́вные и житейские, при́зри на нас ма́теринским о́ком, и твои́ми моли́твами отверни от на́с колеба́ния вся́ким ве́тром начавшиеся, злы́х и богопроти́вных обычаев умноже́ние; утверди́ во все́х ве́ры согла́сное понимание, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да все́м, и словами и писа́нием и дела́ми, сла́вится среди́ на́с Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, Еди́ного Бо́га, в Тро́ице покланя́емого, Ему́ че́сть и сла́ва, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, гла́с 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увещавши, премно́жество бога́тства расточи́ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же. Те́мже в Небе́сная оби́тели всели́ся, помина́й на́с, Мела́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

* * *

Святи́телю Никола́ю Уго́днику

p1b3hjerg92rkrok4n71o0cth3 204x300 - Молитвы о помощи в родах

Моли́тва 1‑я

О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши на́с гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; ви́ждь на́с немощны́х, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, ему́ же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст на́м. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви на́с, уго́дниче Христо́в, от зо́л находя́щих на на́с, и укроти́ во́лны страсте́й и бе́д возстаю́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: О, прекрасный наш пастырь и богомудрый наставник, святитель Христов Николай! Услышь нас грешных (имена), которые молятся к тебе и призывают тебя в помощь и скорое предстательство твоё: посмотри на нас немощных, с каждой стороны нас ловящих, всех благ лишённых и умом от малодушия помрачённых. Поспеши, угодник Божий, не оставь нас в греховном плену, да не будем в радость врагом нашим и не умрём в лукавых делах наших. Моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, которому ты с бесплотными хорами предстоишь: да проявит милость к нам Бог наш в этой жизни и в будущем веке, да не воздаст на́м по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твоё ходатайство надеемся, твоим предстательством хвалимся, твоё заступление на помощь призываем, и к пресвятому образу твоему прибегаем, помощь твою просим: избавь нас, угодник Христов, от зол на нас находящих, и успокой во́лны страсте́й и бе́д поднимающиеся на на́с, да ради святых твоих молитв не овладеет нами напасть и не погрязнем в пучине грехов и в тине страстей наших. Моли, святитель Христов Николай, Христа Бога нашего, да подаст нам мирную жизнь и оставление грехов, душам же нашим спасение и великую милость, ныне и всегда и во веки веков.

Моли́тва 2‑я

О, всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае, челове́че Бо́жий, и ве́рный ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче пресве́тлый, звездо́ осиява́ющая и освеща́ющая всю́ вселе́нную, ты́ еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс процве́тший, насажде́нный во дво́рех Го́спода своего́. Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, яви́ предста́тельство твое́ о на́с к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми Богоприя́тными моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и теле́с на́ших: сохрани́ до́м се́й, вся́кий гра́д и ве́сь, и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щыя, от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю: ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́е: тебе́ же пра́веднаго по преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и к твоему́, преблаги́й о́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем: ты́ на́с соблюди́ я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й на́м ру́ку по́мощи и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия; поне́же недосто́йны есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших: свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́. Те́м же преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего к Зижди́телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к нему́ про́сим: помози́ на́м, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, изба́ви на́с от всякого зла́, и от всякие ве́щи сопроти́вныя, упра́ви у́м на́ш, и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́й же твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде́ поживе́м житие́, и да сподо́бимся ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всехва́льный и всечестны́й архиере́й, вели́кий чудотво́рец, святи́тель Христо́в, о́тче Нико́лай, челове́к Бо́жий, и ве́рный ра́б, му́ж жела́ний, сосу́д избра́нный, кре́пкий сто́лп Церкви, свети́льник пресве́тлый, звезда озаряющая и освеща́ющая всю́ вселе́нную, ты́ — праведник, который цветет, словно пальма (см.: Пс. 91:13) посаженный в доме Господа (см.: Пс. 91:14) своего́. Услы́шь на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, покажи предста́тельство твоё о на́с к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми Богоприя́тными моли́твами всё поле́зное для спасе́ния ду́ш и тел на́ших: сохрани́ этот до́м, вся́кий город и село, и вся́кую христиа́нскую страну́, и живущих лю́дей, от вся́кого озлобле́ния по́мощью твое́й: знаем, что мно́го мо́жет моли́тва пра́ведного, пособляемая во благо́е: тебя же пра́ведного после преблагослове́нной Де́ве Мари́и, предста́теля ко Всеми́лостивому Бо́гу имеем, и к твоему́, преблаги́й о́тец, усердному хода́тайству и заступле́нию смире́нно прибегаем: ты́ на́с сохрани словно бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, землетрясения, гра́да, голода, пото́па, огня́, меча́, нападения варваров, и во вся́ких беда́х и ско́рбях на́ших подава́й на́м ру́ку по́мощи и открой две́ри милосе́рдия Бо́жьнго; потому что мы недосто́йны видеть высоту́ небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших: мы свя́заны у́зами греха, и никогда не исполняли во́ли Созда́теля на́шего, ни сохранили повеле́ний Его́. По этому преклоня́ем коле́на с раскаянием о грехах и смире́нным се́рдцем на́шим к Зижди́телю своему́, и твоего́ отцовского заступле́ния к нему́ про́сим: помоги́ на́м, уго́дник Бо́жий, да не поги́бнем с беззаконниями на́шими, изба́вь на́с от всякого зла́, и от всякой ве́щи сопроти́вной, напра́вь у́м на́ш, и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вильной ве́ре, в не́й же твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни угрозами, ни мо́ром, ни каким гне́вом от Созда́теля своего́ не будем уничтожены, но спокойную здесь поживём жизнь, и сподо́бимся ви́деть блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, еди́ного в Тро́ице сла́вимого и поклоня́емого Бо́га, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Великому́ченику и цели́телю Пантелеи́мону

p1ap57bh5ph381s44vu2hdtqal3 230x300 - Молитвы о помощи в родах

О, святы́й великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне, Бо́га ми́лостиваго подража́телю! При́зри благосе́рдием и услы́ши на́с гре́шных, усе́рдне моля́щихся тебе́, испроси́ на́м у Го́спода Бо́га, Ему́же со а́нгелы предстои́ши на небеси́, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших: исцели́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя рабо́в Бо́жиих (имена́) и все́х христиа́н правосла́вных, ко твоему́ заступле́нию притека́ющих: се́ бо, гре́х на́ших ра́ди, лю́те одержи́ми есмы́ мно́гими неду́ги и не и́мамы по́мощи и утеше́ния: к тебе́ же прибега́ем, я́ко даде́ся ти́ благода́ть моли́тися за ны́ и цели́ти вся́к неду́г и вся́ку боле́знь: да́руй у́бо все́м на́м святы́м моли́твами твои́ми здра́вие и благомо́щие души́ и те́ла, преспе́яние ве́ры и благоче́стия и вся́ к житию́ вре́менному и ко спасе́нию потре́бная, я́ко да сподо́бившеся тобо́ю вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тя́ и пода́теля все́х бла́г, ди́внаго во святы́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.

Перевод: О, святы́й великому́ченик и цели́тель Пантелеи́мон, Бо́га ми́лостивого подража́тель! Посмотри благодушно и услы́шь на́с гре́шных, усе́рдно моля́щихся тебе́, испроси́ на́м у Го́спода Бо́га, Которому с ангелами предстои́шь на небе, оставле́ние грехо́в и прегреше́ний на́ших: исцели́ боле́зни душе́вные и теле́сные рабо́в Бо́жьих (имена́) и все́х христиа́н правосла́вных, к твоему́ заступле́нию прибегающих: потому что, из-за гре́хов на́ших, мы тяжко одержи́мы мно́гими болезнями и не имеем по́мощи и утеше́ния: к тебе́ же прибега́ем, потому что тебе дана благода́ть моли́ться за нас и исцелять вся́кий неду́г и вся́кую боле́знь: да́руй все́м на́м святы́ми моли́твами твои́ми здоровье и силы души́ и те́ла, преуспевание в ве́ре и благоче́стии и всё к вре́менной жизни и для спасе́ния потре́бное, для того, чтобы сподобившись тобо́й вели́ких и бога́тых ми́лостей, просла́вим тебя́ и пода́теля все́х бла́г, ди́вного во святы́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Святого Ду́ха, во ве́ки веко́в.